48 38 14 88 post@dingruppen.no
Når du skal skrive artikler, er det viktig å planlegge godt.

Artikler

Artikler finnes både i tidsskrifter, magasiner, aviser og på blogger. I tillegg blir artikler hyppig brukt i utdanningssammenheng, der elever og studenter skriver artikler i forbindelse med diverse skolearbeid.

Faktisk er artikler blant de hyppigst anvendte sakprosasjangrene, noe som kan forklares med at sjangeren er både informativ og anvendelig.

Som sjanger er artikkelskriving viktig å beherske. Når du skal skrive en artikkel er det blant annet nødvendig å være saklig og resonnerende.

Dette kan være vanskelig hvis du ikke har mye erfaring med artikkelskriving fra før. For hvordan skal egentlig artikler utformes, og hva er det viktig å tenke på underveis? Dette skal vi nå se nærmere på.

Trenger du hjelp til artikler? Din Tekstforfatter tilbyr i dag 500 ord helt gratis til nye kunder!

Kildebruk når du skriver artikler

Før du begynner å skrive artikkelen din, bør du finne et utvalg kilder som er pålitelige og saklige. Til dette formålet er for eksempel leksikon, forskningsartikler og informasjon fra offentlige instanser gode valg.

Dersom du nøyer deg med å benytte usikre kilder som Wikipedia eller lignende, risikerer du å skrive artikler med faktafeil.

Med troverdige og pålitelige kilder vil du ha et godt faktagrunnlag i teksten din, og det blir lettere å argumentere på en god og saklig måte.

Gode kilder er viktige å ha når du skal skrive.

Språk i artikler

Artikler skal først og fremst være saklige, og du bør unngå å skrive basert på personlige meninger. Skriv gjerne fra et «vi»-synspunkt, og tenk at du skal ha samme tone som en faktabok (f.eks. en skolebok eller et leksikon).

Det er også viktig at artikler skrives uten grammatiske feil og skrivefeil, slik at innholdet blir enkelt å forstå for mottakeren.

Et annet tips når en skriver artikler, er å benytte seg av styrkemarkører. Styrkemarkører hjelper deg å tydeliggjøre tekstens innhold, spesielt når du skriver hoveddelen.

Eksempler på styrkemarkører som kan benyttes i artikler er «derfor», «følgelig», «i tillegg til», «på bakgrunn av» og lignende.

Hvordan bruker du språk når du skriver?

Lag en tekstdisposisjon

Dersom du er usikker på hvordan du skal bygge opp artikler på en god og oversiktlig måte, kan du med fordel lage en tekstdisposisjon.

Dette betyr enkelt og greit at du planlegger tekstens oppbygning, for eksempel ved å legge inn stikkord under dine planlagte over- og underoverskrifter.

I mange tilfeller – spesielt med skoleartikler – er det et visst antall ord å forholde seg til. En tekstdisposisjon gjør det lettere for deg å fordele en passelig mengde tekst i hver del.

Slik kan du forhindre at du ender opp med for mye tekst innledningsvis, noe som kan medføre at du ikke har plass til hoveddelen eller konklusjonen.

Uansett hva du skriver, er det lurt å starte med blanke ark og lage en mal.

Hvordan bygges artikler opp?

Når du skal lage tekstdisposisjonen din kan det være greit å sette av plass til en innledning, hoveddel og en konklusjon. De fleste artikler er bygget opp etter denne modellen.

I innledningen blir leseren introdusert for temaet og kanskje en problemstilling, mens hoveddelen byr på argumentasjon, fakta og påstander. Avslutningen runder av artikkelen.

 

Innledning

Artikler har i de fleste tilfeller en form for innledning. I denne presenterer du artikkelens tema på en oversiktlig og kortfattet måte.

Du kan gjerne stille noen retoriske spørsmål i innledningen, slik at du fanger leserens oppmerksomhet og gjør vedkommende nysgjerrig på hva som presenteres i hoveddelen.

Husk at du aldri skal svare på selve problemstillingen i innledningen. Hele poenget er tross alt å friste leseren til å fortsette å lese.

Det holder at du forteller litt generelt om temaet innledningsvis. En grei huskeregel er at innledningen i artikler ikke bør være stort lengre enn fem til åtte tekstlinjer.

Innledningsdelen i artikler kan skrives på ulike måter. Den kan for eksempel være dagsaktuell, der du presenterer en problemstilling som er aktuell akkurat nå.

Innledningen kan også være av det historiske slaget, så vel som komparativ eller scenisk.

 

Hoveddel

Noe av det som kjennetegner artikler er at det finnes en hoveddel, og dette er som regel den lengste delen av teksten.

I denne delen av artikkelen skal du besvare problemstillingen som presenteres innledningsvis. Her kan du gjerne både drøfte, kommentere og argumentere.

Artikler inneholder argumenter som utdyper påstandene som presenteres. Husk at et argument kan være alt fra eksempler og presiseringer, til forklaringer.

Totalt sett vil argumentene du presenterer utgjøre resonnementer – det vil si tankerekker med logiske konklusjoner.

For å gjøre hoveddelen i artikler mest mulig lesbar, kan det være smart å innlede hvert av avsnittene med en temasetning.

Dette vil si at avsnittet starter med en setning som forteller leseren noe om hva resten av avsnittet skal handle om.

Vær heller ikke redd for å ha mange avsnitt i artikkelen. Artikler med mye og tett tekst blir tyngre å lese, og langt mindre oversiktlige.

Ved å bruke mange små avsnitt på maksimalt fire linjer, vil teksten fremstå som mer luftig. Kombinasjonen temasetninger og korte avsnitt gjør det dessuten lett for leseren å finne fram til ønsket informasjon i teksten.

 

Avslutning

Artikler bør også ha en oversiktlig avslutning. Denne delen av artikkelen runder av teksten, og byr gjerne på en konklusjon du har jobbet deg fram til gjennom resonnering i hoveddelen.

Det er viktig at du ikke presenterer nye opplysninger i avslutningen, og du skal heller ikke kopiere tekst du har presentert i hoveddelen.

En av de vanligste måtene å avslutte artikler på, er ved å presentere et sammendrag eller et svar på en eventuell problemstilling.

Gi gjerne en kort oppsummering av funnene du gjorde i hoveddelen. Dette tilrettelegger for at leseren kan hoppe rett fra innlendingen til avslutningen, uten å gå glipp av poenget.

Sirkelkomposisjon benyttes også hyppig når artikler skrives. Dette handler om at artikkelen avsluttes på samme måte – eller i samme stil – som den begynte.

Hvis du for eksempel innledet artikkelen med en påstand, kan du svare på denne avslutningsvis. Artikler kan også avsluttes med en såkalt forutseende avslutning.

Dette betyr du spår fremtiden eller kommer med prognoser basert på informasjonen du har hentet inn i hoveddelen.

Alt du trenger er en blyant og ark, men kanskje helst PC og internett!

Vi skriver artikler for deg

For at artikler skal bli best mulig, er det viktig å ta hensyn til både oppsett, språk, kilder og innhold.

Hvis du føler deg litt usikker på hvordan du skal skrive artikler best mulig, anbefaler vi deg å få hjelp til skrivingen.

Vi i Din Tekstforfatter har lang erfaring med artikkelskriving, og kan skrive artikler om alle slags temaer. Kontakt oss i dag om du vil lære mer om hvordan vi lager artikler!

Du kan i dag som ny kunde dra nytte av et kjempegodt tilbud. Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta dine første 500 ord helt gratis!

Motta gratis 500 ord!