48 38 14 88 post@dingruppen.no
Endringsprosesser

Endringsprosesser

Endringsprosesser er et begrep som brukes når det skjer en endring. Det skjer endringer overalt hele tiden, men dette begrepet er mest relevant i sammenheng med bedrifter eller organisasjoner.

En endringsprosess kan være liten, men den kan også være stor. Selv de minste endringene kan få store konsekvenser.

Endringsprosessen bør deles i flere faser, og innholdet i hver eneste fase er forskjellig. For at en endringsprosess skal være vellykket, er det også viktig med en god endringsleder. I en slik prosess er det viktig med god kommunikasjon.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på den generelle endringsprosessen. Vi skal definere selve begrepet, se på de forskjellige fasene og hva en god endringsleder bør tenke på.

I tillegg skal vi se på hvordan endringslederen kan sikre god kommunikasjon gjennom hele endringsprosessen.

Motta gratis 500 ord!

Endringsprosesser definisjon

En endringsprosess kan defineres som en prosess hvor det skjer endringer som kan påvirke arbeidsmiljøet. Disse endringene vil berøre alle som arbeider i den aktuelle bedriften, både endringsleder og de andre arbeidstakerne.

Omfanget av den aktuelle endringen spiller egentlig en liten rolle. En endring som i seg selv ser liten ut og kanskje virker litt ubetydelig, kan være overveldende i en slik sammenheng. Det er også helt vanlig at forskjellige arbeidstakere reagerer forskjellig. Noen er positive, mens andre er negative.

For å gi deg et bilde på hva en endringsprosess kan være, så vil vi gi deg noen eksempler. En endringsprosess kan dreie seg om flytting av kontorer, innføring av ny teknologi eller nytt system og omlegging av rutiner.

Endringsprosesser faser

Det er viktig at en endringsprosess skjer gradvis. La oss ta utgangspunkt i eksempelet om omlegging av rutiner, som vi nevnte ovenfor. Det er ingen god idé at endringslederen ber om et møte med alle arbeidstakerne for å meddele at i morgen så legger rutinene som de kanskje har hatt i flere år om.

I stedet kreves det at lederen gjør et grundig forarbeid, og det beste er å la arbeidstakerne få ta del i denne prosessen. Både lederen og arbeidstakerne vil påvirkes av endringene, selv om det kanskje endringene i noen tilfeller vil virke mer omveltende på sistnevnte.

Endringsprosessen deles ofte opp i fire faser. Fase én bør inkludere en interesseanalyse, for å kartlegge om endringene er nødvendige. I fase to må resultatene av analysen tolkes og forstås, og det bør vurderes om en skal gå videre med endringsprosessen eller ikke.

Hvis en velger å gå videre, så er den tredje fasen som står for tur. I denne fasen er det viktig å få på plass hva en ønsker å oppnå med disse endringene. I den fjerde og siste fasen er det på tide å sette endringene ut i livet. Da skal alle omstille seg, lære og gjennomføre de nye endringene.

Endringsprosesser

Hvordan lede endringsprosesser?

I enhver endringsprosess er det en endringsleder. Det er denne personen som har ansvaret for å lede den aktuelle endringen. Men det stopper ikke der. I tillegg til å lede endringen, er det også viktig at lederen er i stand til å motivere arbeidstakerne til å ville ta del i endringsprosessen.

I en bedrift jobber det forskjellige mennesker, og disse menneskene har forskjellige reaksjonsmønster. Noen vil ta endringene imot med åpne armer, mens andre er kanskje litt mer nølende. Det er noe en leder må være i stand til å takle.

Når endringsprosessen ledes på en god måte, så tar lederen hensyn til hver enkelt arbeidstaker. Det er en mye bedre strategi enn å oppføre seg som en bulldoser som ikke tar noen andre sine meninger med i betraktningen.

God kommunikasjon er altså svært viktig i en vellykket endringsprosess.

Kommunikasjon i endringsprosesser

Kommunikasjon er altså nøkkelen til suksess i en endringsprosess.

Som nevnt så er mennesker forskjellige, og de takler endringer på ulike måter. I en endringsprosess er det viktig å ta hensyn til alle sine reaksjonsmønster.

Kommunikasjon vil føre til at endringene ikke kommer som et sjokk for noen av arbeidstakerne. Det er noe som i seg selv uten tvil vil ha en veldig positiv effekt på endringsprosessen.

Endringslederen må være i stand til å kommunisere. God kommunikasjon vil kunne føre til raskere forståelse for hva endringene går ut på og hvorfor det er nødvendig.

Endringsledelse gjennom tekst

Endringsledelse gjennom tekst

Det finnes to måter av kommunikasjon, og det er muntlig kommunikasjon og skriftlig kommunikasjon. Når noe kommuniseres skriftlig, så skjer det med hjelp av tekst.

Det å ha muligheten til å se noe visuelt, kan gjøre endringsprosessen mye enklere. Grunnen til det er at det er enklere for noen å sette seg inn i det når de kan lese gjennom det flere ganger.

Tekst vil altså være et nyttig virkemiddel i kommunikasjonsprosessen mellom endringslederen og arbeidstakerne i bedriften.

Motta 500 ord gratis

Din Gruppen AS gir alle nye B2B-kunder et tilbud som går ut på å motta 500 ord gratis.

Dette er et uforpliktende tilbud som gir deg muligheten til å teste oss ut helt kostnadsfritt for deg.

Benytt deg av tilbudet allerede i dag. Det eneste du trenger å gjøre er å sende oss en mail!

Motta gratis 500 ord!