48 38 14 88 post@dingruppen.no

Engelsk norsk oversettelse utført profesjonelt kan tillegge enorm verdi

Når du skal gjennomføre en engelsk norsk oversettelse av et dokument eller en nettside, så er det viktig at du benytter deg av profesjonelle oversettere. Slik blir oversettelsen utført tilfredsstillende. En god oversettelse bør ta utgangspunkt i den originale teksten, slik at tekstens originalitet overføres og den kan forstås på riktig måte.

En engelsk norsk oversettelse som ikke blir utført riktig vil kunne føre til store misforståelser. Slike misforståelse kan få alvorlige konsekvenser i forhold til hvordan mottakeren forstår den leste teksten.

Seriøse og profesjonelle oversettelser skal bistå til at en oversettelse beholder den originale tekstens innhold både i form av teknisk, kulturell og annen informasjon som lett kan misforstås.

En rutinert oversetter vil med en gang klare å lese en tekst ut fra kulturelle og organisatoriske forutsetninger. Hver enkelt tekst krever en unik tolkning alt etter hvor teksten er plassert og hvem som er tekstens målgruppe.

Dersom du ønsker å benytte deg av en profesjonell oversetter kan det vært lurt å informere om hvor teksten skal publiseres og hvilke formål du ønsker at teksten skal ha.

Det finnes mange språk i vår verden, og disse må oversettes dersom en bedrift skal starte i et nytt land.
Verden vår er full av forskjellige språk som må oversettes mellom folkegrupper.

Gratis verktøy og Google Translate

I dag finner du enkelt frem til tekniske hjelpemidler på internett som skal bistå deg i å utføre en tilstrekkelig oversettelse uten bruk av manuell oversettelse. En maskinell oversettelse ved bruk av gratis oversettelsesverktøy og Google Translate vil derimot kunne oversette ord på en uriktig måte, slik at hele setninger kan misforstås.

Er du ikke komfortabel med det norske språket oppnår du slik lett en tekst som ikke får frem den opprinnelige betydningen på riktig måte. En slik misforståelse kan lett føre til lattermilde situasjoner som gjerne ikke hører hjemme i alle kontekster.

Det anbefales derfor at du utfører en manuell oversettelse, dersom du eksempelvis skal oversette nettsider eller dokumenter.

Engelsk norsk oversettelse gjennom Google Translate er nyttig, men verktøy fungerer ikke alltid optimalt.
Verktøy som Google Translate er gode å ha, men oversetter sjeldent perfekt.

Ulike typer engelsk norsk oversettelse

Det er viktig at du benytter deg av riktig oversettelse i forhold til hva du skal oversette. I mange situasjoner kreves det en  tilstrekkelig oversettelse i forhold til statlige krav. Ved oversettelse  av tekniske dokumenter er det gjerne viktig at oversettelsen blir ordrett slik at det tekniske innholdet blir beholdt i sin originale form.

Vedrørende oversettelse av eksempelvis kreative tekster ønsker du gjerne at teksten oversettes ved bruk av den samme tonen som den originale teksten. Det originale språket vil da bli gjengitt på en måte som gjør at teksten flyter lettere og gir en fortreffelig leseopplevelse uavhengig av hvilket språk du leser den på.

Statsautorisert og juridisk oversettelse

Noen oversettelser krever en juridisk eller statsautorisert oversettelse. En juridisk oversettelse er en form for oversettelse som krever at juridiske termer blir opprettholdt i forhold til den originale teksten. I hovedsak tilsier juridiske oversettelser en oversettelse av vitnemål og attester som eksempelvis fødselsattester og vigselsattester.

Statsautoriserte attester tilsier oversettelser som blir foretatt av statsautoriserte oversettere. Dette er oversettere som har bestått en internasjonal eksamen ved Norges Handelshøyskole der det først og fremst vektlegges et teknisk, juridisk, økonomisk og administrativt fagspråk.

Ordrett oversettelse

Mange oversettelser krever at det utføres en ordrett engelsk norsk oversettelse. På denne måten vil både setninger og plassering av ord beholde sin form slik at den originale tekstens struktur skinner gjennom i den oversatte teksten. Målet er at leseren i den nye teksten skal forstå budskapet likt som leseren av den originale teksten.

Tolkning av teksten

Dersom du skal oversette en kreativ tekst er det ofte ønskelig at tekstens betydning skal overføres fra engelsk til norsk. Dersom det blir foretatt en ordrett oversettelse vil ikke den oversatte teksten nødvendigvis blir oversatt slik at det originale budskapet i teksten blir formidlet riktig på norsk. En fri oversettelse åpner opp for tolkninger og gir slik rom for større grad av flyt i det norske språket.

Mange oversettere refererer til tekstens lokalisering i forbindelse med at en tekst skal tolkes. En lokalisering vil tilsi at oversettere sørger for at teksten blir tilpasset lokale forhold relatert til bedriftens plassering og kunder.

Ved en oversettelse av en nettside vil det bli foretatt en tilsvarende lokalisering ved bruk av tilpassing av tekst i forhold til bilder og annen informasjon som fra før av finnes på nettsiden.

Noen gjennomfører en engelsk norsk oversettelse rett frem, mens andre legger mer arbeid i det. Dette er avhengig av teknikken bak.
Det finnes mange språk, og ikke minst flere forskjellige måter å oversette dem på.

Norskspråklig nettside er viktig for konverteringer

Hvis bedriften din benytter seg av en norskspråklig nettside vil den fremstå som mer seriøs for nordmenn flest. Nettsiden din vil slik bli markedsført i Norge på en fullverdig måte slik at den kan konkurrere med norske bedrifter i forhold til de tjenester og tilbud som den tilbyr.

Med en profesjonell oversettelse vil en engelsk norsk oversettelse gi deg en norskspråklig nettside uten feil bruk av ord og uttrykk. Det å benytte seg av en norsk engelsk oversetter er et lukrativt tilbud som mange utenlandske bedrifter velger å benytte seg av.

Morsmålkompetanse i begge språk er essensielt

En god oversetter bør oversette til sitt eget morsmål ettersom oversettelsen da vil bære preg av riktige termer og uttrykk i forhold til både norsk kultur og språk. I tillegg til at oversettelsen bør oversettes av morsmålsoversettere bør også oversetteren inneha utdanning i oversettelsesfaget.

Med en norskspråklig oversetter vil du raskt få en tekst som bærer preg av et naturlig norsk språk slik at teksten flyter fint. Riktig bruk av språk og utrykk vil gi teksten et troverdig innhold på norsk. Norske lesere vil ikke finne mangler og anse bedriften din som en pålitelig leverandør av tjenester på lik linje med andre norske bedrifter.

Ved en engelsk norsk oversettelse bør minstekrav være at en forstår begge språkene på morsmålnivå.
Morsmålskompetanse i, og dermed også evnen til, å snakke flere språk er viktig.

Målgruppe og kulturelle referanser

Før en tekst oversettes bør tekstens målgruppe defineres i forhold til både kunder og samarbeidspartnere. Tekstens innhold vil da bli oversatt slik at den blir gjort forståelig for de som skal lese den. Du vil slik få en tekst som er lett forståelig slik at budskapet ditt kommer tydelig frem.

I forhold til mottakergruppe er det viktig at både ord og uttrykk oversettes i forhold til kulturelle referanser. For at en oversettelse skal bli utført på en tilfredsstillende måte er det viktig at oversetteren forstår alle kulturelle termer både ut i fra det engelske og norske språket. Med en god nok kulturell forståelse vil det ikke være rom for at oversetteren skal kunne misforstå tekstens betydning.

Engelsk norsk oversettelse av ulike typer tekst

Enhver engelsk norsk oversettelse bør bli utført med utgangspunkt i originalspråkets ord og uttrykk. På denne måten vil den oversatte teksten videreføre bedriftens visjon og målsettinger.

Slik kan dette bli forståelig for norske samarbeidspartnere, kunder, og ansatte. Det er derfor viktig å oversette viktige ord og uttrykk som gjenspeiler seg i det engelske språket.

En rutinert oversetter vil raskt analysere den originale teksten slik at tekstens koder og tema blir forstått riktig. Deretter bør koder og tema effektivt videreføres til den oversatte teksten. Slik blir kildespråket ivaretatt og overført til målspråket korrekt uten misforståelser. En profesjonell oversetter vil være i stand til å gjennomføre en slik oversettelse uten store problemer.

Teknisk innhold

Ved tekniske oversettelser er det meget viktig at engelske begreper og uttrykk oversettes riktig til norsk. Dersom teknisk informasjon bli oversatt feil vil den norske oversettelsen ikke tilfredsstille eventuelle krav og retningslinjer i forhold til tekniske begreper og instrukser.

Eksempler på tekniske oversettelser er tekst som skal oversettes for bilindustrien, IT, og teknologi.

Medisinsk innhold

Det er også nødvendig med profesjonell og faglig oversettelse ved oversettelse av medisinsk innhold. Medisinske termer innehar et utfordrende fagspråk der det er lett å møte på faguttrykk som ikke er lett forståelig for personer uten medisinsk utdannelse.

Eksempler på medisinske oversettelser er tekst som skal oversettes for legemiddelindustrien, helsekommunikasjon, og laboratorietjenester.

Fagtermer innen IT og medisin blant annet gjør en engelsk norsk oversettelse av disse tekstene utfordrende.
Tekster innenfor IT og medisin kan virkelig være vanskelige å oversette til tider.

Bruk tid på engelsk norsk oversettelse

For at en engelsk norsk oversettelse skal bli tilstrekkelig utført er det viktig med en grunnleggende forståelse av tekstens tema. Ved en oversettelse av en tekst er det lett at det originale språket endres såpass mye at meningen forsvinner. Derfor er det viktig å bruke god nok tid på oversettelsen slik at setninger og eventuelle skrivefeil blir fanget opp og videreformidlet riktig.

I dag benytter stadig flere bedrifter mye tid på oversettelser i forhold til bedriftens daglige virke. Derfor er det mange små og store bedrifter som benytter seg av profesjonelle oversettere.

Å benytte seg av en ekstern oversetter vil gjerne lønne seg i forhold til det at bedriften ansetter egne oversettere. I denne sammenhengen sparer bedrifter både tid og krefter ved å kjøpe eksterne oversettelsestjenester.

Ulike betydninger av samme ord

Ved en oversettelse av en tekst er det lett for at ulike betydninger av samme ord fører til unødvendige misforståelser. Derfor er det viktig å være sikker på at du forstår ordene riktig, slik at riktig oversettelse blir benyttet.

En oversetter bør inneha et stort nok ordforråd til å kunne skille synonymer og ord som likner med ulik betydning fra hverandre.

Det engelske språket inneholder flere ord enn det norske språket og kan lett føre til at oversettelsen blir feil. Ord som ligner hverandre kan også føre til misforståelser.

Derfor er det viktig at oversetteren forstår hele tekstens betydning og vurderer enkeltord, slik at det ikke benyttes dobbeltbetydninger.

Engelsk norsk oversettelse er ikke alltid like enkelt, og det kan lede til store misforståelser for mange.
Også jeg som trodde at det å måke snø ble oversatt til «seagull snow»…

Riktig bruk av grammatikk

Det er viktig at det ved oversettelser benyttes riktig bruk av grammatikk i henhold til norsk grammatikk og regler. En kommafeil kan endre en hel setning og vil kunne medføre unødvendige misforståelser.

For mye bruk av komma vi lett kunne forvirre leseren, og betydningen av de ulike setningene vil slik lett misforstås.

Mange benytter seg i dag av ulike oversettelsesverktøy som er tilgjengelig på internett. Dette er oversettelsesverktøy som gjerne er gratis og lettanvendelige.

Du vil derimot raskt oppdage at maskinell oversetting vil gi resultater som bærer preg av grammatiske feil og ordbruk. En maskinell oversetting er derfor ikke å anbefale dersom du skal oversette viktige tekster som har betydning for bedriften din.

Språkvask og korrektur

Ved en norsk engelsk oversettelse er det viktig at det engelske språket blir forstått og korrekt videreført til den norske teksten. Samtlige termer og uttrykk må forstås godt nok på begge språk slik at kulturelle holdepunkt og språklige koder videreføres. For å oppnå et godt resultat er det vesentlig å benytte seg av en tilstrekkelig språkvask og korrektur.

I mange tilfeller benyttes det en utenforstående språkvasker og korrekturleser for at en skal være sikker på at det engelske språket er riktig oversatt til norsk. Ved en oversettelse er det lett å overse viktige poeng og uttrykk. En språkvasker rydder i språket og setningene, slik at den oversatte teksten blir lettleselig.

Din oversettelse bør ses over av minst en annen oversetter.
Korrektur og kvalitetssikring er meget viktig ved oversettelser.

God og pålitelig engelsk norsk oversettelse

For å oppnå en god og pålitelig engelsk norsk oversettelse benyttes det ofte profesjonelle oversettere. Dette er oversettere som har tilstrekkelig erfaring med å sette seg inn i en engelsk språklig tekst, slik at den enkelt kan tolkes på riktig måte. En riktig teksttolkning er nødvendig for at bedriften skal klare å formidle ønsket budskap til nye og eksisterende forretningspartnere og kunder.

I utgangspunktet kan alle typer tekst oversettes til et annet språk, uavhengig av om dette er tekst som er publisert på en nettside eller finnes i dokumentform. De fleste oversettere er kvalifiserte i ulike fagtermer og kan slik bistå med oversettelser slik at faguttrykk videreføres på riktig måte.

Både teknisk og medisinsk oversettelse krever at oversetteren innehar tilstrekkelig kunnskap, slik at teksten kan videreformidles på lik linje som den originale teksten.

Benytt engelsk norsk oversettelse i dag!

Ved å benytte profesjonelle oversettere vil du garantert oppnå at dine tekster på engelsk blir oversatt til godt norsk. For å oppnå det beste resultatet anbefales det at du benytter deg av engelskspråklige oversettere som har norsk som morsmål. Slik vil den engelske teksten bli tolket riktig, for deretter å bli overført til et godt og folkelig norsk språk.

I utgangspunktet skal den oversatte norske teksten være så god at leseren ikke forstår at den er oversatt fra engelsk. Tekstens innhold er avhengig av om teksten bærer preg av å være informativt eller kreativt utformet.

Både setninger, ord, og uttrykk bør være basert på det norske språket, slik at leseren føler seg trygg på at dette er en tekst som er tilrettelagt for nordmenn.

Dersom du er innehaver av en engelskspråklig nettside, så vil du raskt få nettsiden din oversatt til norsk om du benytter profesjonelle oversettere. Dine tekster vil bli oversatt på en fullverdig måte, uavhengig av om tekstene er ment å være markedsrettet eller informative.