48 38 14 88 post@dingruppen.no
Fagtekst

Hva er en fagtekst?

En fagtekst er en informativ tekst som forteller om noe virkelig. Den vil være ryddig oppbygget og ha god struktur. Man vil finne mange sitater og referanser til eksperter og deres arbeid og teksten vil være faktabasert.

Man finner ofte fagtekster i lærebøker. De blir brukt mye i skole, da de oppsummerer ganske mye informasjon og kan henvise til hvor denne informasjonen kommer fra. Dette skaper en tillit til at informasjonen er kurant. Man vil kunne stole på at det som blir sagt er begrunnet i fakta.

Strukturen er viktig, og det er retningslinjer som bør følges. Man bør ha god informasjon, og ha drøftet og reflektert over temaet og man bør ha forberedt seg før man begynner. Jobb gjerne også sammen med andre når du skriver selve fagteksten.

En fagtekst skal opplyse om noe kurant, og noe fra virkeligheten, den skal gi deg informasjon og være faktabasert, noe som vil si at man trenger tillit og kildene dine bør ha en viss gravitas. Lytt til eksperter og ikke vær redd for å referere til dem.

Skrive fagtekst

Hvordan skrive fagtekst?

Det kan være lurt å ha en plan for hvordan man skal skrive fagteksten sin før man begynner. Ved å skrive en disposisjon først, har man et klart rammeverk for hvordan man skal tilnærme seg temaet og for hva man skal presentere. Ettersom strukturen er såpass viktig, er dette til stor hjelp.

Drøft også gjerne informasjonen og strukturen med andre. Å kunne referere til eksperters syn på saken vil støtte opp under dine egne argumenter. Reflekter over det dere har snakket om og dann nye konklusjoner som du kan jobbe med innenfor det rammeverket du har satt.

Etter du har skrevet hoveddelen og begynner på innledningen. Her skal du presentere problemstillingen, som du har argumentert for i hoveddelen. I avslutningen bør du svare på problemstillingen presentert i innledningen. Bruk også dine egne meninger til dette.

Til slutt er det viktig å ha gode kildelister. Både for materiale man har brukt mens man har skrevet, og materiale man refererer til i løpet av teksten. For referanser midt i teksten, holder det å nevne forfatters etternavn og året verket er utgitt.

Fagtekst eksempel

Gode eksempler på fagtekster er akademiske tekster. Gjerne delt mellom professorer eller lærere for å opplyse. Her ser man den klare oppbyggingen og faste strukturen. For å skape et eksempel, si at du skriver en tekst om klima.

Du vil da åpne med å presentere temaet, og vinklingen du har valgt. Hva er det med klimaet du skal argumentere for og vise til informasjon om. Etter dette går du over i en hoveddel som er full av fakta og argumenter det du presenterte i innledningen.

Skriv gjerne hoveddelen først for å lettere kunne presentere informasjonen og å lettere kunne konkludere og komme tilbake til problemstillingen eller vinklingen du valgte for temaet. Avslutningen vil da svare på noe som ble presentert i innledningen til slutt. Til slutt, en god kildeliste.

Fagtekst mal

Fagtekst mal

Her er et eksempel på en mal man kan bruke for selve oppsettet av fagteksten:

Innledning:

 • Ingress
 • Presentasjon
 • Innledning til hoveddel

Hoveddel:

 • Temasetning
 • Avsnitt
 • Avsnitt
 • Temasetning
 • Avsnitt
 • Avsnitt
 • Avsnitt 

Oppsummering:

 • Konklusjon
 • Kildeliste, litteraturliste

Her kan man selvfølgelig tilpasse antallet temasetninger og avsnitt etter hva som passer til din fagtekst, og dette er en veldig enkel mal, som et eksempel. Din tekst vil gjerne kreve en litt annen oppbygning.

Din Tekstforfatter hjelper deg

Din tekstforfatter vil kunne hjelpe deg med å skrive dine fagtekster. Det er ikke alltid like lett å uttrykke seg presist når man er tvunget til å ta i bruk en så strukturert skriveform. Her kommer våre skribenter inn.

Vi vil kunne jobbe sammen med deg og skrive deler av tekstene dine, eller vi vil kunne skrive hele teksten for deg, med dine retningslinjer og din informasjon. Vi har god erfaring og vil at du skal få et så godt produkt som mulig.