48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvordan skrive årsrapport

Hvordan skrive årsrapport?

Det er en vanlig fordom at årsrapporten er en trasig utfordring, men slik trenger det heldigvis ikke være. Tvert imot er årsrapporten en gylden mulighet til å vise din bedrift fra sin beste side. Her får du hjelp til hvordan du kan gå fram for å utarbeide din årsrapport.  

Årsrapporten er en beretning fra styret og daglig leder som gir en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon og utvikling det siste året.

Dette inkluderer både økonomiske tall og omtale av bedriften. 

En årsrapport inneholder rundt 100 sider med tekst, resultatregnskap, årsberetning, grafikk og balanse.

En god årsrapport kan formidle et positivt bilde av din bedrift til investorer og samarbeidspartnere. 

Er din bedrift regnskapspliktig? På Lovdatas nettsider kan du sjekke.

Noen ting være i årsrapporten: 

  1. Årsregnskap (resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger)

Årsregnskapet skal gi et klart og ærlig bilde av bedriftens finansielle stilling, gjeld, eiendeler og årlige resultat.

Årsregnskapet skal følge grunnleggende regnskapsprinsipper som du kan finne her. Mindre selskaper kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling.

  1. Årsberetning (beskrivelse av og kommentarer på årsregnskapet)

2.1 Lederens beretning

2.2 Introduksjon til bedriften og nøkkeltall

2.3 Årets hendelser og resultater

2.4 Styring og kontroll i bedriften

2.5 Framtidsutsikter

Motta gratis 500 ord!

Hvordan utforme årsrapporten? 

Tema

Ha klart et tema for din årsrapport. Dette sikrer en rød tråd for mottakeren, og hjelper med å tydeliggjøre utformingen.

Vit hvilken narrativ årsrapporten skal presentere. Er det konstant utvikling? Eller kanskje oppbygging mot en topp som kommer neste driftsår? 

Bestem hvilken historie du vil fortelle med årsrapporten; både innholdet og det visuelle oppsettet bør underbygge temaet du har valgt. Helheten skal sette fokus mot bedriftens oppnådde mål og dens visjoner.

Hvem er mottakeren?

Hvordan informasjonen fremstilles, og hva du legger vekt på, vil avhenge av hvem det er som skal lese den. Vit følgelig hvem som er mottakeren av årsrapporten; en investor vil fokusere på andre nøkkeltall enn en ansatt vil se etter. 

Er årsrapporten hovedsakelig for eierne av bedriften skal utformingen ta dette i betraktning.

Tilnærmingsmåten vil og påvirkes om et bredere publikum har interesse av årsrapporten. Utforming og språkbruk bør være anvendelig for de forskjellige målgruppene.

Viktige hendelser

Årsberetningen skal hjelpe mottakeren å forstå årsregnskapet og trekker frem viktige hendelser.

En god årsrapport gir en oversikt over utviklingen og resultatet av bedriften, inkludert eventuelle risikoer eller usikkerhetsfaktorer selskapet står ovenfor.

Dette gir et realistisk bilde av selskapets situasjon. I tillegg til dette skal årsrapporten trekke frem hendelser som fortjener oppmerksomhet.

Dette kan være et suksessfullt prosjekt eller et mål som ble nådd.

En god løsning kan være å ta med motiverende beretninger fra kunder eller ansatte.

Dette kan gi et helhetlig bilde av bedriften, ikke bare økonomisk med også dens omtale. 

Framtidsutsikter

Med årsregnskapet og årsberetningen legges det et solid grunnlag for mottakeren å forstå hva som er framtidsutsiktene videre.

Informasjon om hvordan selskapet skal utvikle seg bør inkluderes på en tydelig måte.

I hovedsak kan dette være mål for hva som skal oppnås neste driftsår, eller hva som er selskapets strategi selskapet for utvidelse.

Slik kan også eventuelle investorer få et klart bilde av hva som trengs for at dette kan realiseres.

Utforming

Det er vanlig å presentere årsrapporten på en kreativ måte som reflekterer bedriften. Om du velger å gå en mer kreativ rute er hovedfokuset på å kommunisere informasjonen på en tydelig måte.

Å bryte opp teksten med illustrasjoner og grafikk kan sikre mer effektiv kommunikasjon.

Det lønner seg å vite tidlig hvordan du vil distribuere når den er ferdigstilt – mange velger nå å presentere årsrapporten digitalt.

Digitale versjoner kan spres raskt. Om du har tid og ressurser tilgengelig, er også en mulighet å gjøre både en trykt og en digital utgave.

Ferdigstilling

Det lønner seg å sette av god tid til å utarbeide årsrapporten. Det tar gjerne lengre tid en antatt.

I tillegg bør det legges av god tid til korrekturlesning – skrivefeil eller inkonsekvent grammatikk ødelegger ellers godt arbeid.

Sett av god tid til å utarbeide en grundig og helhetlig årsrapport, slik at din bedrift får den presentasjonen den fortjener.