48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvordan skrive en bacheloroppgave

Hvordan skrive bacheloroppgave?

Hvordan skrive bacheloroppgave? Dette er noe mange studenter lurer på! Det å skulle skrive en bacheloroppgave kan føles skummelt, og mange utsetter det til siste liten. Det er imidlertid lurt å sette i gang i god tid (ellers vil du mest sannsynlig angre!).

Begynner du i god tid, slipper du å stresse for å rekke deadline. Husk også at du vil få hjelp av en veileder underveis. Utnytt dette, og be om veiledning dersom du lurer på noe.

Før innlevering kan det være greit å få noen til å se over oppgaven. Med korrektur av bacheloroppgaven din sikrer du at den ikke inneholder irriterende skrivefeil.

Grammatikkfeil, tegnsettingsfeil og skrivefeil kan nemlig trekke ned sensorens helhetsinntrykk. 

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan skrive en bacheloroppgave mest mulig effektivt.

Finn ut hvordan oppgaven skal bygges opp og hvor mange ord den skal inneholde, samt andre nyttige ting!

Hva er en bacheloroppgave?

En bacheloroppgave er en oppgave som leveres i siste semester av et bachelorstudium. Når oppgaven er bestått, mottar kandidaten sin bachelorgrad.

Dette tilsvarer 180 studiepoeng. Som regel er et bachelorstudium treårig, men i enkelte land – som USA – er studiet fireårig.

I Norge kan bachelorgraden tas både ved universiteter og høgskoler.

Når bacheloroppgaven er godkjent og alle eksamener bestått, er du ofte kvalifisert for å søke på mastergrad.

Oppsett for bacheloroppgave

Bacheloroppgave oppsett

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan bacheloroppgaven din skal se ut, men den bør følge et visst oppsett.

Enhver artikkel, publikasjon eller oppgave bør ha en logisk oppbygging og struktur. Dette gjelder også din bacheloroppgave!

Så, hvordan skrive bacheloroppgave? Her finner du mange likhetstrekk med artikler, da teksten skal ha både innledning, problemstilling, hoveddel og en konklusjon.

Her er en kort brief over hva en bacheloroppgave skal inneholde:

 • Forside (tittelside)
 • Abstract (sammendrag)
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Teoridel
 • Problemstilling
 • Metode
 • Analyse
 • Resultat
 • Diskusjon
 • Konklusjon
 • Eventuelle etterord
 • Litteraturliste (kilder)
 • Vedlegg 

Forside eller tittelside

Bacheloroppgaven din skal ha en forside, noe som også kalles tittelside. Her inkluderer du oppgavens tittel, samt kandidaturnummer eller navn, slik at oppgaven kan knyttes til deg. 

Det er også vanlig å skrive «bacheloroppgave» på forsiden, og i tillegg nevne navnet på utdanningsinstitusjonen (husk å nevne avdeling også).

I tillegg skal du skrive årstall og dato, samt semester. Antall ord kan også legges inn på forsiden. 

Abstract – sammendrag

En bacheloroppgave skal ha et sammendrag innledningsvis. Dette kalles gjerne «abstract», og er en kort oppsummering (opptil 250 ord) av selve oppgaven.

Du kan gjerne se på bacheloroppgavens sammendrag som en komprimert utgave av hele oppgaven. Her skal nemlig både bakgrunnsinformasjon, resultater og konklusjon inkluderes. 

Oppgavens abstract skal være informativ nok til at leseren kan avgjøre hvorvidt han eller hun ønsker å lese hele rapporten.

 • Tittel
 • Hensikt
 • Problemstilling
 • Metode
 • Resultat
 • Konklusjon 

Innholdsfortegnelse

I oppgavens innholdsfortegnelse gir du leseren en oversikt over oppgavens kapitteloverskrifter. Dette gir et tydelig overblikk over oppgavens struktur.

Husk å inkludere en sideangivelse til hver av kapitteloverskriftene. Disse kan igjen sorteres som hovedkapitler, underkapitler og avsnitt.

Denne delen av oppgaven kommer etter forside og etterfølgende sammendrag.

Innledning

Hvordan skrive en bacheloroppgave? Selve skrivejobben begynner med innledningen. Her skal du beskrive oppgavens tema.

Innledningen din bør inneholde problemstilling og en begrunnelse for hvorfor du har valgt dette temaet.

I tillegg skal du inkludere informasjon om avgrensninger. Etter dette, kan innledningen din gi en forklaring vedrørende bruksområde.

Hva skal oppgaven din bidra med, og hvilken nytte har den? 

 • Problemstilling
 • Begrunnelser
 • Avgrensning
 • Oppgavens nytteområde/bruksområde

Teoridel: Teoretisk referanseramme

Når du skal skrive en bacheloroppgave, er det også viktig å inkludere en teoridel. Her skal du beskrive teoretisk perspektiv, tidligere litteratur som beskriver samme tema og hva forskere eventuelt er uenige om.

Du kan også nevne hvorvidt tidligere forskning kan ha oversett noen faktorer, og plassere egen problemstilling i lys av tidligere litteratur på fagfeltet. 

Pass på at du får frem hva problemstillingen din belyser, som ikke tidligere forskning allerede har gjennomgått.

Teoridelen din skal rett og slett beskrive grunnlaget for studiet ditt, og danner utgangspunktet for videre metodevalg.

Problemstilling

Problemstillingen din er avgjørende for et godt resultat. Dette skal ikke være et «hva»- eller «hvilket»-spørsmål.

Sørg for at du har en «hvordan»- eller «hvorfor»-spørsmål, noe som vil gjøre problemstillingen din mye mer omfattende.

En god problemstilling danner grunnlaget for hele oppgaven din, så her er det verdt å tenke seg nøye om.

Metode

I oppgavens metodedel skal du beskrive valgt metode. Dette skal beskrives så nøyaktig at andre skal kunne klare å gjenta prosessen. Metodedelen gir leseren mulighet til å vurdere hvorvidt oppgaven kan inneholde feil i fremgangsmåten.

Oppgi paradigme betraktninger, forskningsperspektiv, forskningsdesign, innsamlingsmetode for data, utvalgskriterier, utvalgsmetode, utvalgsstørrelse og analysemetoder.

Du kan også ta opp eventuelle etiske spørsmål og potensielle feilkilder.

Analyse

Hvordan skrive bacheloroppgave etter at metodedelen er laget? Jo, du lager en analyse!

Dette er siste bit før du kan presentere selve resultatene av studiene. Du kan velge mellom forskjellige metoder, nemlig; 

 • Kvalitativ metode (intervju eller lignende)
 • Kvantitativ metode
 • Dokumentanalyse

Prat gjerne med veilederen din om du er usikker på hvilken metode som er best for akkurat din problemstilling.

Resultat

Den kanskje viktigste delen når du skal skrive en bacheloroppgave, er resultatdelen. Her beskriver du alle funnene som er gjort i analyser og studier.

Det er viktig at du presenterer resultatene på en klar og tydelig måte – gjerne ved bruk av tabeller.

Diskusjon

I diskusjonsdelen skal du diskutere de forskjellige funnene du har gjort. Her skal du blant annet inkludere en kritisk metodediskusjon, der du vurderer om metoden din var riktig.

Diskuter hvor pålitelige funnene dine er, om de er generaliserbare og eventuelle svakheter. Forklar også hvorvidt studiet har gitt ny teoretisk innsikt, og om hypoteser kan avkreftes.

Konklusjon

I oppgavens konklusjon oppsummerer du hovedfunn sett i forhold til problemstilling.

Avslutt gjerne med spørsmål til videre forskning, og del personlige refleksjoner du eventuelt måtte ha.

Pass på at du har nok antall ord for din bacheloroppgave

Bacheloroppgave antall ord

En bacheloroppgave er normalt sett på rundt 8 000 ord, dersom den skrives av én enkelt person.

I noen tilfeller er det to som arbeider sammen om oppgaven. Da er den normalt sett på 12 000 ord. 

Tips: Slik blir oppgaven best mulig!

For at oppgaven din skal bli best mulig, er det enkelte ting du bør huske på. Først og fremst bør du starte med oppgaven i god tid. Hastverk er lastverk, i hvert fall når det gjelder en bacheloroppgave. 

Hvordan skrive en bacheloroppgave mest mulig effektivt? Her gjelder det å ha selvdisiplin.

Sett av så og så mange timer i løpet av dagen, og ikke tillat deg selv noen distraksjoner (vekk med mobil og sosiale medier, TV og lignende!).

Korrekturlesing av bacheloroppgave

Du kan heve den språklige kvaliteten i bacheloroppgaven din betraktelig ved å la den gjennomgå korrektur eller språkvask. 

Da vil ikke selve innholdet endres på – men skrivefeil, grammatiske feil og tegnsettingsfeil vil fjernes og rettes opp i.

Dette gjør det enklere for sensor å vurdere oppgaven din, og du sørger for et godt førsteinntrykk.

Oppsummering av punkter

Oppsummering

Hvordan skrive en bacheloroppgave? Dette kan være tidkrevende og virke skummelt. Men så snart du er i gang, vil du nok se at det går ganske greit.

Husk at oppgaven skal ha et spesifikt oppsett, og få gjerne veiledning underveis.

Når oppgaven din er ferdig, er det smart å la noen se over den. Slik sikrer du at oppgaven har et godt språk.

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med dette, og sørger for at oppgaven får et best mulig utgangspunkt. Kontakt oss i dag for å motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!