48 38 14 88 post@dingruppen.no
En case kan være verdifull i mange arenaer.

Hvordan skrive case?

«Hvordan skrive case?» er noe mange jobbsøkere og studenter søker flittig på. Å skrive case er blant annet vanlig under jobbsøkerprosessen, der en arbeidsgiver gjerne ber søkerne skrive en case som er relevant for jobben.

Også i forbindelse med studier er det vanlig å skrive case. Dette er det mange som kvier seg for å gjøre. Både i arbeidslivet og i studiesammenheng har caseoppgaver blitt stadig mer brukt.

En caseoppgave har som regel en nokså spesifikk oppbygning der en gitt problemstilling skal drøftes og besvares. I tillegg er det viktig å velge et passende teoretisk grunnlag.

Så, hvordan skrive case på en best mulig måte? Vi skal nå se nærmere på dette!

En case bør først og fremst ha mye informasjon.

Hva er en case?

En case kan beskrives som en studie av et spesifikt tilfelle. En casestudie kan også kalles for en eksempelstudie eller kasusstudie. Både «case» og «kasus» betyr «tilfelle» på norsk.

Om en geografistudent ønsker mer kunnskap om et europeisk land, kan vedkommende lage en casestudie om Frankrike – for eksempel.

Det finnes også noe som kalles komparative kasusstudier. Disse omhandler to (og noen ganger flere) tilfeller eller enheter som sammenlignes systematisk.

Hvert av tilfellene blir likevel studert separat, men alltid med samme metode. Slik er det for eksempel mulig å sammenligne Frankrike og Italia i en casestudie som omhandler disse landene.

 

Hva kan et casestudie handle om?

Du kan skrive case om det meste! Et casestudie blir gjerne benyttet for å få bedre forståelse for det partikulære, enten det er en organisasjon, hendelse, folkegruppe, familie, et lokalsamfunn eller en prosess.

Dette gjør casestudier allsidige, og det er derfor metodikken er populær både i undervisningssammenheng og i jobbsøkersammenheng.

En case kan for eksempel handle om en nettbutikk.

Hva er formålet med en casestudie?

Det å skrive case kan ha ulike formål – som å innhente nyttig kunnskap om enheten eller tilfellet som studeres.

Det er også vanlig å benytte casestudier i studie- eller jobbsammenheng der den som skriver caseoppgaven skal få en bedre forståelse for tilfellet som skal studeres.

Får du i oppdrag å løse en case i forbindelse med et jobbintervju, handler dette gjerne om at arbeidsgiveren din vil teste hvor flink du er på problemløsning.

For det er i stor grad dette casestudier handler om – du skal besvare en gitt problemstilling ved å drøfte den.

Andre vanlige formål i forbindelse med casestudier, er å utvikle hypoteser, begreper eller kanskje til og med teorier.

Slike casestudier lar deg igjen danne grunnlag for kvalitative metoder som teoretisk generalisering.

Start med blanke ark og noen notater for å få oversikt.

Oppbygning av en case

Hvordan skrive case på riktig måte? Det hele begynner med å planlegge et velfungerende oppsett.

En velskreven case bør ha både innledning, problemstilling og en kontekstdel. I tillegg skal en case ha en såkalt teoridel, samt en del for drøfting og oppsummering.

 

Innledning

En case bør først og fremst starte med en innledning. Her skal du gi leseren et solid førsteinntrykk og vekke interessen til vedkommende.

Presenter situasjonen som videre skal bygge opp til casestudiets problemstilling. Sistnevnte kommer like etter innledningen.

Pirr leserens nysgjerrighet mest mulig i caseoppgavens innledning!

 

Problemstilling

For mange er det å lage problemstilling til en case det mest utfordrende med hele prosessen. Husk at problemstillingen bør være både utfordrende og reflekterende.

Dette innebærer også at du bør bruke et spørreord av den reflekterende sorten. Unngå spørreord som «hva», «hvor», «hvem» eller «når». Disse leder fort til ureflekterte svar.

Det beste er å benytte seg av spørreord som «hvorfor» eller «hvordan», men du kan også benytte deg av varianter som «i hvilken grad».

Pass på at problemstillingen blir tilknyttet den spesifikke casen på en mest mulig interessant måte. For å få dette til må du tørre å stille unike og spesifikke spørsmål. 

Det er viktig at problemstillingen er spesifikk fordi du må greie å avgrense casestudiet. Det er nesten umulig å svare på «alt». Dette gjelder spesielt siden en casestudie i mange tilfeller skal skrives på et avgrenset antall sider.

Grunnen til at det er viktig at problemstillingen skal være unik, er at den bør ta opp eller berøre sider ved enheten eller tilfellet som er annerledes.

Dette for å vekke interesse. For hvordan skrive case som er interessant dersom problemstillingen er utdatert eller allerede besvart («allmennkunnskap»)?

 

Kontekst

Hvordan skrive case på en best mulig måte? Jo, du bør inkludere en kortfattet, enkel og presis beskrivelse av situasjonen – også kjent som casestudiets «kontekst».

I denne delen av teksten skal du gi mottakeren nok informasjon til at vedkommende får forståelse for videre drøfting. Her bør du få fram alle aspekter som er relevante for casestudiets besvarelse.

 

Teori

Casestudiets teoridel skal tjene to ulike formål. Det ene formålet er å gjøre rede for drøftingens teoretiske grunnlag.

Dette skal være presist og kortfattet, og vise leseren at du har forståelse for det teoretiske som ligger bak casen.

En tommelfingerregel er å kun presentere teori som blir anvendt, og på tilsvarende vis ikke nevne teori som ikke brukes.

Det andre formålet med teoridelen, er å utstråle god innsikt. Dette kan du gjøre ved å begrunne valg av teori, eller ved å belyse hvordan ulik teori er koblet sammen. Denne delen er det mange som sliter med når de skal skrive case.

 

Drøfting

Når du skal drøfte i en caseoppgave er det helt avgjørende at du kun drøfter selve problemstillingen, og ikke alt mulig annet (selv om det kan virke relevant der og da).

Et godt tips er å holde seg til ett poeng i hvert avsnitt, og at hvert av disse poengene er med på å besvare casens problemstilling. Pass på å få en naturlig sammenheng avsnittene imellom.

 

Oppsummering

En case bør ha en oppsummering som belyser hovedfunnene fra drøftingsdelen. Det er i denne delen leseren finner svar på problemstillingen.

Husk at du aldri skal legge frem nye opplysninger i oppsummeringen, altså informasjon som ikke er nevnt tidligere i casestudiet ditt.

Skriv en case for å oppnå bedre resultater.

Vi hjelper deg!

Hvordan skrive case hvis du aldri har gjort dette før? Resultatet kan fort bli uheldig dersom du ikke vet hva du gjør. Vi i Din Tekstforfatter kan skrive din case for deg, takket være dyktige tekstforfattere med lang erfaring på området.

Slik kan du være sikker på at din case er velskreven og presentabel. Vi kan også korrekturlese et casestudie du allerede har laget.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan skrive case! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene gratis!

Motta gratis 500 ord!