48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvordan skrive intervju?

Hvordan skrive intervju?

Hvordan skrive intervju på en best mulig måte? Et godt intervju skal gjøre det mulig for intervjuobjektet å dele sine synspunkter, uten at det legges ord i munnen på vedkommende.

Spørsmålene du stiller i et intervju kan gjerne være kritiske, slik at fremstillingen ikke blir for endimensjonal. Samtidig bør intervjuobjektet slippe til med egne synspunkter og forklaringer.

Intervjuet er et verktøy for innhenting av informasjon, og betraktes som en egen sjanger innen journalistikk. Formålet med intervjuet er å informere, innhente opplysninger og kanskje til og med underholde.

Intervju

Intervjuguide er en nøkkel

Dersom du skal lykkes med å skrive et intervju, er en god intervjuguide et ypperlig hjelpemiddel. En intervjuguide kan betraktes som et manuskript der intervjuets forløp er forhåndsstrukturert.

Guiden kan enten være semi-strukturert og inneholde noen av temaene som skal gjennomgås, eller strukturert – der spørsmålene er omhyggelig strukturert ned til detaljnivå.

En intervjuguide benyttes hyppig innen kvalitative forskningsintervjuer, men også i andre intervjusituasjoner. Når en intervjuguide utformes, vil det ofte være fokus på intervjuets formål, tema, gjennomføring og prosessering i etterkant.

Gode spørsmål å stille på intervju

Det kan ofte være utfordrende å lage gode spørsmål som kan stilles i et kommende intervju. Det er for eksempel ikke uvanlig at spørsmålene blir for ledende, abstrakte eller generelle.

Spørsmålene du lager i din intervjuguide bør lages med intervjuobjektet i bakhodet. Spørsmålene du lager bør generelt sett være:

  • Kortfattede
  • Presise
  • Enkle
  • Hvordan- eller hva-spørsmål

Tenk også over hva de som skal lese, se eller lytte til intervjuet ønsker å vite. Mye av formålet med et intervju er tross alt å informere mottakerne om noe de vil ha mer kunnskap om.

Strukturert intervju

Et strukturert intervju er alltid en vinner

Vi skiller som nevnt mellom semi-strukturerte og strukturerte intervjuer. I førstnevnte er ikke rekkefølgen på spørsmålene skrevet i stein, og passer best dersom intervjuet krever fleksibilitet. I de fleste tilfeller er det best å benytte seg av en strukturert intervjuguide.

Med en strukturert intervjuguide vil selve spørsmålene og rekkefølgen av disse være tydelig bestemt på forhånd. Dette gjør det blant annet lettere å reprodusere informasjonen, og gir intervjuet høy reliabilitet.

Har du for eksempel planer om å intervjue flere mennesker, vil det være lettere å sammenligne svarene i etterkant om intervjuet er strukturert. Dette er spesielt gunstig dersom du skal ha et kvalitativt forskingsintervju.

Ikke glem oppfølgingsspørsmål!

Det kan ofte være smart å lage potensielle oppfølgingsspørsmål på forhånd. Ha gjerne flere ulike spørsmål klare, basert på potensielle svar intervjuobjektet har på hovedspørsmålet.

Med oppfølgingsspørsmål vil du få et intervju som går mer i dybden, og intervjuobjektet får mulighet til å komme med nødvendige presisjoner. Starter du for eksempel med et «hva»-spørsmål, kan svaret til intervjuobjektet ofte etterfølges av et «hvordan»-spørsmål.

Motta hjelp til å skrive intervju

Hvordan skrive intervju som engasjerer, informerer og kanskje til og med underholder? Det å skrive et intervju kan være utfordrende. Du bør derfor lage en god intervjuguide på forhånd, enten du går for en semi-strukturert eller strukturert løsning.

Dersom du er usikker på hvordan skrive intervju, finnes det heldigvis hjelp å få. Din Tekstforfatter kan utarbeide gode spørsmål som sikrer høy kvalitet på intervjuet ditt.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon!