Hvordan skrive klage?

Hvordan skrive klage?

Hvordan skrive klage på vedtak fra NAV eller andre offentlige eller kommunale etater? En velskrevet klage kan både forkorte og forenkle klageprosessen.

Dersom du er uenig i svaret på en søknad eller et vedtak, har du som regel rett til å klage. Med en klage kan du få saken din gjenprøvd, og i enkelte tilfeller få et annet svar.

Det å skrive en klage kan imidlertid by på utfordringer. Hvordan skal du egentlig gå frem? Før du skriver et klagebrev bør du blant annet vite hva du klager på, hvorfor, og hva du mener at utfallet bør være. Da gjelder det å ha de riktige argumentene på plass.

Motta gratis 500 ord!

Klagebrev eksempel

Før du sender inn en klage, kan det være nyttig å se på et eksempel av et klagebrev. Dette gir deg innsikt i klagebrevets struktur, og du kan få en bedre idé om hvordan du bør formulere deg.

Et klagebrev bør ha et tydelig og ryddig oppsett. Det skal også fremgå av klagen hvem du er, hva du klager på og hva du mener kan gjøres annerledes. Her er et eksempel på et klagebrev oppsett: 

·       Overskrift: «Klage på …»

·       Innledning: Hvem klager, hva klages det på og hvorfor

·       Argumenter: Hvorfor bør vedtaket vurderes på nytt?

·       Avslutningsvis: «Jeg håper dere kan se nærmere på saken…»

Hvordan skrive klage til NAV?

Har du fått avslag på din søknad om sosialhjelp, sykepenger eller andre stønader? Da har du kanskje et ønske om å klage på vedtaket. 

Når du søker etter økonomisk støtte eller andre tjenester hos NAV, vil du motta et svar (vedtak).

I dette vedtaket får du også opplyst hvordan du går frem dersom du ønsker å klage. I vedtaket opplyses det også om klagefrist og hvem du skal rette klagen mot. 

Dersom du skal klage på et vedtak om sosiale tjenester, vil du kunne klage via NAVs egne veiviser for sosialhjelp. Øvrige tjenester og ytelser fra NAV kan klages på ved å benytte én av følgende metoder: 

·       Legg inn klagen i NAVs skjema kalt «Klage på vedtak»

·       Send inn klagen via «Ditt NAV»

·       Send klagebrev i posten

NAV har skjemaer du kan fylle ut dersom du ønsker å klage. Innholdet i klagen er det imidlertid du selv som må lage.

Hvordan skrive en klage til skolen?

Hvordan skrive en klage til skolen?

Som elev eller student har du blant annet rett til å klage på karakter. Er du uenig i eksamenskarakteren du fikk, eller kanskje standpunktkarakteren du fikk i et fag? Både innen grunnskole og videregående skole utgjør klager på standpunktkarakter en stor andel av klagesakene.

Som student på høgskole eller universitet ønsker du kanskje å klage på karakteren du fikk på bachelor- eller masteroppgaven, eller på en eksamenskarakter.

Dersom du ønsker å klage på karakterer, skal klagen være skriftlig og signert. Du må også huske å begrunne klagen din.

Klagen din kan enten føre til at karakteren endres (til det bedre eller verre), eller at den forblir uendret. Det er med andre ord en viss risiko tilknyttet klagen. 

Du har uansett rett på en ny vurdering av karakteren din. Som elev eller student kan du også klage på andre forhold, som for eksempel ugunstig arbeidsmiljø i klasserommene eller lignende.

Klagebrev til kommune – tre gode tips

Dersom du skal klage på et vedtak hos en kommunal instans, finnes det noen gode tips for hvordan du bør gå frem.

En klage bør for eksempel være kortfattet og konkret. Dette gjør det lettere for saksbehandleren å vurdere saken din. Vær tydelig på hva nøyaktig du klager på.

Det er også viktig å forholde seg til klagefristen. De aller fleste kommunale vedtak har en gitt klagefrist. Pass derfor på at du ikke venter for lenge med å sende inn klagen din. 

Et annet tips er å forankre klagen din juridisk, ved å vise til gjeldende lovbestemmelser.

Dette kan fungere som et solid argument for hvorfor saken din bør gjennomgås på nytt, og veier mer enn dine personlige følelser. Ellers bør du sjekke hvorvidt det påløper saksbehandlingsgebyrer på klagen. 

·       Vært kortfattet og konkret

·       Husk klagefristen

·       Juridisk forankring

·       Tas det saksbehandlingsgebyrer eller klagegebyrer?

Hold deg fokusert på saken

Hold deg fokusert på sak

Hvordan skrive klage til det offentlige? Noe av det viktigste å huske på når du skal skrive klagen, er at du holder deg fokusert på selve saken.

Saksbehandlerne tar sjelden hensyn til hvorvidt du er sur, sint eller såret. De må nemlig forholde seg til sakens kjerne og gjeldende lover.

Få derfor frem nøyaktig hva du ønsker å klage på, og hvorfor. Unngå lange forklaringer der du trekker inn dine personlige følelser.

Få hjelp til å skrive klage

Mange ønsker å skrive en klage dersom de er uenige i et vedtak, enten det er fra skolen eller en offentlig instans som NAV. Men hvordan skrive klage? Dette er du ikke alene om å lure på. 

Det er imidlertid mulig å få hjelp til å skrive klage. Med en god klage øker du sjansen for å få gjennomslag.

Kontakt Din Tekstforfatter i dag dersom du har behov for en konkret og tydelig klage!

Motta gratis 500 ord!