48 38 14 88 post@dingruppen.no
Når du skal skrive er det kun blyant/tastatur og litterære virkemidler, med en dose kreativitet.

Litterære virkemidler

Litterære virkemidler er nyttige verktøy når du ønsker å skrive tekst på en mer kreativ måte.

Tekstforfatting handler i stor grad om å uttrykke seg på mest mulig effektivt vis, og da er språklige virkemidler gull verdt.

Du kan benytte deg av litterære virkemidler i en rekke tilfeller. Det er imidlertid viktig å benytte virkemidlene på en god måte, ellers er det ikke sikkert du oppnår ønsket effekt.

Her finner du en oversikt over noen av de mest brukte litterære virkemidlene, samt informasjon om hvordan de benyttes.

Repetisjon

Det å gjenta tekst – for eksempel ord, hele avsnitt eller setninger – kan i mange tilfeller være et effektivt virkemiddel i teksten din. Det trenger ikke nødvendigvis være snakk om ordrett gjentakelse. Du kan også gjenta handlingen.

Av alle litterære virkemidler er kanskje repetisjon det mest effektive når du skal forsterke et poeng, eller ønsker å bidra til at leseren husker bedre. Gjentakelser er også et effektivt virkemiddel når tekst skal bindes sammen og gjøres mer helthetlig.

Se for eksempel for deg en sangtekst – her er det vanlig at refrenget gjentas gang på gang, gjerne med samme tekst. Det er også vanlig at enkeltord gjentas flere ganger på rad i sanger.

I diktsjangeren benyttes også gjentakelser hyppig. Det er for eksempel vanlig at ulike strofer starter likt eller har lik konstruksjon.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Allusjon

Allusjon handler om å henvise til kjente bøker, tekster, karakterer, filmer eller sanger på en åpenbar og bevisst måte. Dette bidrar til å vekke assosiasjoner og følelser hos leseren, da mottakeren allerede kjenner til referansen.

Når du benytter allusjon som et av dine litterære virkemidler, er det viktig å kjenne målgruppen sin godt. Det er nemlig avgjørende at mottakerne forstår allusjonen. Dette er også grunnen til at du ikke skal måtte oppgi kilde.

En vanlig allusjon er for eksempel å henvise til Bibelen. Se for deg en artikkel om reiseliv med overskriften «Ti bud for deg som skal på sykkelferie». Her alluderes det til De ti bud i Bibelen.

«Alle» forstår her at det ikke er noe religiøst budskap i artikkelen, men at den kjente bibelske teksten brukes for å understreke at artikkelen byr på ti viktige tips.

En mannlig tekstforfatter skriver på papir.

Rim eller rytme

I enkelte tekstsjangre benyttes litterære virkemidler som rytme og rim. Dette gjelder spesielt i sjangre som sakprosa og dikt, der forfatterne hyppig anvender rim for å skape en god flyt i teksten.

Rim handler enkelt forklar om å bruke lik klang, lydgruppe eller språklyd i flere av tekstens ord. Som andre litterære virkemidler har rim en funksjon.

Tekst som rimer er morsommere å lese, i tillegg til at teksten er lettere å huske. Dette er nok grunnen til at rim brukes hyppig innen sangtekster og dikt.

Det finnes mange ulike former for rim, som for eksempel stavelsesrim – der de rimende ordene har lignende endelse. Vi kan også nevne helrim, som beskriver rimende ord der klangen er lik fra siste vektlagte vokal.

Enderim på sin side handler om lik endelse i versets linjer, noe som for eksempel er vanlig i diktsjangeren.

Du kan fortsatt skrive med penn.

Besjeling

Besjeling er kanskje et av de mest kjente litterære virkemidler. Dette er et virkemiddel du ofte benytter uten engang å være klar over det. Besjeling handler om å gi et objekt en menneskelig egenskap, noe som bidrar til at teksten du skriver blir mer livlig og variert.

En vanlig form for besjeling er å si «lyset gikk» eller «klokken går». Et lys eller en klokke kan naturligvis ikke «gå» i ordets rette forstand, men verbet bidrar til å tydeliggjøre egenskaper ved objektet.

 

Kontrast

Er du på utkikk etter litterære virkemidler som bidrar til å skape spenning, er utvilsomt kontrast noe du bør vurdere å anvende i teksten.

Kontraster handler om å belyse to motsetninger eller ulikheter, som for eksempel lyst og mørkt, høyt og lavt, kaldt og varmt eller rik og fattig. En tekst uten kontraster kan fort fremstå som flat og livløs.

Hvilke litterære virkemidler du skal bruke, er en stor del av prosessen med å skrive.

Sarkasme eller ironi

Ikke alle litterære virkemidler er like enkle å benytte i en skriftlig tekst. Et eksempel på dette er bruk av skriftlig ironi eller sarkasme.

Disse uttrykksformene brukes ofte i muntlig tale, da det er enklere å understreke at det er snakk om ironi eller sarkasme når en også kan bruke kroppsspråk og tonefall.

Med riktig timing og kontekst kan du imidlertid også anvende sarkasme og ironi skriftlig, og dette kan da være et veldig effektivt språklig virkemiddel.

Mens ironi handler om å si én ting, men å mene det stikk motsatte, handler sarkasme om å uttrykke seg på en noe nedsettende eller hånlig måte. Sarkasme kan ofte ha en ironisk eller humoristisk undertone.

Det er avgjørende at du som tekstforfatter klarer å understreke at det er nettopp sarkasme eller ironi du benytter deg av, ellers kan teksten fort føre til misforståelser.

Det er også verdt å nevne at litterære virkemidler som dette ikke bør brukes i en hvilken som helst tekst. Du vil for eksempel ikke være sarkastisk i en fagartikkel.

En god tekst bør skrives helt fra bunn av.

Metaforer

Blant litterære virkemidler finner vi også metaforer og sammenligninger. Å bruke metaforer i teksten handler om å gi karakterer, ting eller fenomener egenskapene til noe annet. Metaforer er nyttige når du ønsker å gjøre et budskap mest mulig tydelig.

En vanlig metafor er for eksempel å si «du er en blomst». Det nevnte eksempelet kan også beskrives som en klisjé, siden metaforen er svært mye brukt.

Metaforer skiller seg fra sammenligninger ved at en ikke bruker sammenligningsord som «liksom», «ligne» eller «som». Hadde vi sagt «du er som en blomst», ville dette vært en sammenligning.

Vi kan gjøre tekstoppdrag mens du slapper av.

Få hjelp til å anvende litterære virkemidler

Å benytte litterære virkemidler i en tekst kan være ganske krevende dersom du ikke har mye erfaring på området.

Ønsker du å publisere eller levere tekster med høy kvalitet og gunstig bruk av litterære virkemidler?

Enten du ønsker å anvende ironi, sarkasme, kontraster, metaforer, besjeling, allusjon, rim eller andre litterære virkemidler, er det hjelp å få.

Din Tekstforfatter skriver tekst for deg! Vi har lang erfaring med tekstforfatting, og vet hvordan språklige virkemidler skal benyttes for best mulig effekt.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om teksttjenester og bruk av litterære virkemidler.