48 38 14 88 post@dingruppen.no
Masteroppgave skisse

Masteroppgave skisse

En masterskisse er vanligvis en obligatorisk del av mastergraden. Skissen brukes til å konkretisere det kommende arbeidet og finne den riktige veilederen til studenten.

I en masterskisse skal studenten legge vekt på struktur og konkrete planer for hvordan oppgaven skal utføres. Her må det tas hensyn til fremgangsmåter og gjennomførbarhet. 

Du må inkludere et klart resonnement, valg av metoder, teoretisk rammeverk, oppgavens omfang, avgrensing og en tidsplan for hvordan du skal gjennomføre masteroppgaven.

I masterskissen setter du mål, som du deretter skal underbygge og argumentere. Dette er en viktig del av forarbeidet til en masteroppgave, og nødvendig for å finne den rette veilederen. Masterskisser må godkjennes før du kan fortsette arbeidet med oppgaven.

Masteroppgave

Bør du bruke masterskisse?

Ja, ikke bare bør du bruke en masterskisse, men dette er ofte en obligatorisk del av studiet. Masterskissen må bli godkjent og er et viktig hjelpemiddel til det videre arbeidet. Universitetet matcher veileder med student, basert på masterskissen.

Du har kanskje ikke gjort deg opp alt for mange tanker om selve innholdet til masteroppgaven, men skissen må likevel være utfyllende og overbevise veiledere om fremgangsmåte og gjennomførbarhet.

Masterskissen bruker du også når du skriver selve oppgaven, men da gjerne som en slags mal og et utgangspunkt. Etter hvert som du gjør egne funn, er det naturlig at noen teorier gjerne ikke er like relevant lengre. 

Innholdet i en masterskisse varier, og skal du skrive en empirisk eller teoretisk masteroppgave, vil retningslinjen muligens variere. Sørg for å at du får tilstrekkelig informasjon fra universitet på ditt fagområde, slik at du er klar over hva som må inkluderes i innleveringen.

Prosjektskisse eksempel til master

De fleste universiteter holder seminarer i forkant av fristen til søknad om opptak til masteroppgaven. Skisseseminarer er svært hjelpsomme, og alle masterstudenter vil få tildelt informasjon om dette fra universitetet sitt.

Hvis du ikke har tid eller anledning å gå på seminaret, kan vi gi deg noen tips til oppsett hva som bør inkluderes. Skissen skal inneholde ønsket tema, og eventuell informasjon om ønsket veileder og form for arbeid – selvstendig eller i gruppe.

Inkluder en bakgrunn for tema, litteratur om feltet og en foreløpig problemstilling. Universitetet forstår at dette kan endre seg, og at du gjerne ikke har kommet så langt i selve tenkningen rundt oppgaven. 

Likevel må du også inkludere informasjon metode, data, etikk og en analyseplan om hva du planlegger å gjøre. Denne informasjonen er viktig for at du skal få en veileder som gir deg tilstrekkelig faglig utbytte på tema du ønsker å jobbe med.

Masteroppgave

Fra skisse til masteroppgave

Når skissen er godkjent, vil programmet ditt finne en veileder som du skal jobbe tett sammen med i de kommende månedene. I samråd med veileder kan du nå finne en konkret problemstilling og finjustere denne.

Hva skal du fokusere på i oppgaven og hva er formålet? Hvilket faglig perspektiv skal du ha og hva det teoretiske fundamentet? Sammen kan du og veileder diskutere ulike metoder som kan brukes til å løse problemstillingen.

Tenk gjerne gjennom hvor enkelt det er å få tak i kildemateriale, og om oppgaven bidrar med noe nytt. Se etter relevant litteratur og analysemetoder. Når dette er i boks, kan du starte å samle inn eventuelle data og annet kildemateriale for tolkning.

Først når dette er gjennomført, kan du starte på selve skrivingen. En masteroppgave er kompleks, og den krever mye forarbeid og bearbeiding. Skissen vil hjelpe deg på vei, og være et holdepunkt underveis i planleggingen.

Få hjelp til språkvask og transkribering

Innholdet i oppgaven din er viktig, men det er også viktig at innholdet blir formulert på en feilfri og klar måte. Dette skjer gjennom språkvask og korrektur. Det er lett å se seg blind på egne feil, spesielt etter mange måneder med det samme arbeidet.

Vi i Din tekstforfatter kan hjelpe deg med både språkvask og transkribering av intervjumateriale. Masteroppgaver er tidkrevende, og ofte tar arbeidet lengre tid enn hva du opprinnelig så for deg.

Med hjelp til transkribering sparer du tid som kan benyttes til å faktisk skrive oppgaven. Med språkvask unngår du dårlige formuleringer, skrivefeil og grammatiske feil. Dette er viktig for et godt helhetsinntrykk og en god karakter. 

La oss hjelpe deg med å finpusse masteren. Vi kan språkvaske hele oppgaver, eller avsnitt og kapitler.