48 38 14 88 post@dingruppen.no
Nyhetsbrev kan sendes i store kvanta i løpet av veldig kort tid.

PR-byrå redder bedrifter

PR-byrå spiller en unektelig viktig rolle i dagens samfunn. Det finnes om lag 600 000 bedrifter i Norge, og for de fleste av disse er det helt essensielt å kommunisere med omgivelsene.

Enten det er produkter eller tjenester som skal selges, er det viktig at omverdenen får en idé om hva som kan forventes ved å handle fra akkurat dette selskapet.

Det er her «public relations» kommer inn i bildet, et begrep som ofte forkortes til bare «PR». Dette er et eget fagområde innen medier og kommunikasjon, og omhandler bedrifters kommunikasjon med omgivelsene.

På norsk brukes ofte begrepet «informasjon og samfunnskontakt» om dette fagområdet. Så, hva går egentlig PR ut på i praksis?

 

Nyhetsbrev er i grunn bare en moderne form for reklamepost.

PR-byrå utover promotering og medier

De fleste forbinder PR med promotering av bedriften i sosiale medier, eller kanskje oppmerksomhet fra medier som aviser, TV og lignende. I realiteten dekker fagfeltet PR et mye større område enn dette.

PR kan nærmest defineres som et selskaps eller en organisasjons måte å forholde seg til offentligheten på. Dette handler i stor grad om hvordan selskapet bygger og deretter opprettholder sine relasjoner med omgivelsene på.

 

Hva betyr PR?

Ordet «public relations» beskriver seg selv ganske godt. Vi kan definere «public» som selskapets interessenter. Dette er ikke bare alle potensielle kunder, men også øvrige menneskegrupper som kan ha interesse av selskapets tjenester eller produkter.

Vi kan for eksempel nevne konkurrenter av den aktuelle bedriften. Blant selskapets interessenter kan vi nevne både ansatte, eiere, lovgivere og samarbeidende parter.

Foruten medierelasjoner, merkevarebygging og oppmerksomhet, kan det nevnes at PR handler om intern kommunikasjon med ansatte og eiere, kommunikasjon med myndigheter, investorrelasjoner, samfunnsansvar (CRS), krisekommunikasjon og lignende.

 

E-post er blitt normen i dag, men det finnes noen fallgruver.

Ulike kommunikasjonskanaler innen PR

Siden selskapets interessenter kan være alt fra ansatte og kunder, til konkurrenter eller eiere, vil selvfølgelig valg av kommunikasjonskanal variere.

Dersom selskapet vil nå ut til potensielle kunder, vil for eksempel omtale av produkter og tjenester i aviser eller sosiale medier være naturlige valg. Har selskapet økonomi som tillater det, kan også omtale på TV være gull verdt. Det er heller ikke tilfeldig hvem et PR-stunt rettes mot.

En bedrift som ønsker å selge barneklær, bør naturligvis rette kommunikasjonen sin mot småbarnsforeldre. For å treffe målgruppen finnes det flere nyttige analyseverktøy.

Skal selskapet nå ut til sine ansatte, er ikke aviser eller TV lenger så aktuelt. Bedrifter som ønsker å nå ut til eiere, ansatte og lignende, benytter seg gjerne av kommunikasjonskanaler som e-post eller sosiale medier.

Poenget er altså at alle interessenter skal kommuniseres med på ulikt vis, men at alt sammen går under paraplybetegnelsen PR.

Statistikk gir meget viktig innsikt for markedsføring på nett.

PR-byrå og strategi

Når bedrifter skal nå ut til sine interessenter, er det som regel lite som overlates til tilfeldighetene. For å i det hele tatt kunne lokke til seg kunder eller brukere, legges en nøyaktig PR-strategi.

PR planlegges nøye fra bedriftens side, og det er heller ikke uvanlig at større bedrifter har egne ansatte som tar seg av firmaets kommunikasjon med omverdenen. Kommunikasjonsrådgivere sørger for at firmaets image ivaretas, og at all kommunikasjon gjennomføres på best mulig vis.

En kommunikasjonsrådgiver ivaretar selskapets grafiske profil, publiserer tekster og annet materiell på bedriftens nettside eller sosiale medier, og har ansvar for eventuelle kommunikasjons- eller informasjonskampanjer.

 

Hva gjør en innen PR?

De som jobber med PR innad i en bedrift sørger også for å veilede ledelsen når det gjelder beslutninger som kan påvirke bedriftens image. Det er ofte kommunikasjonsrådgiverne som tar seg av kommunikasjon med pressen, for eksempel under pressekonferanser eller dersom pressemeldinger skal lages.

Det å ha en velutformet kommunikasjonsstrategi sørger for at bedriften utstråler et helhetlig inntrykk til omgivelsene – i tråd med bedriftens interne målsetninger og ønsker for public relations.

Noen bedrifter hyrer også inn markedsføringskonsulenter. Disse hjelper bedriften med å utforme markedsføringskampanjer, bedriftsprofiler, annonser og lignende ved behov. Markedsføringskonsulentens mål er å øke oppmerksomheten rundt selskapets tjenester, varer eller bedriften i sin helhet.

Nyhetsbrev er en effektiv måte å nå dine kunder på.

Er PR og reklame det samme?

Både reklame og PR er viktige verktøy når et selskap skal markedsføre ulike tjenester og produkter. Det er imidlertid visse forskjeller mellom de to.

Reklame viser til en kommunikasjonsform der selskapet oppfordrer potensielle kunder til å velge tjenestene eller produktene som tilbys av selskapet, fremfor å velge konkurrentenes produkter.

PR på sin side, handler om å danne og vedlikeholde gode relasjoner med bedriftens interessenter. Dette oppnås altså ved å ha et godt omdømme, noe som igjen fås gjennom gunstig publisitet.

De fleste selskaper ønsker økt salg og profittmaksimering, noe som oppnås gjennom bruk av riktige taktikker, strategier og økt kundeoppmerksomhet. Markedsføringen som strengs for å oppnå dette, kan deles inn i fire deler; direkte salg, reklame, PR og diverse salgsfremmende kampanjer.

PR er med andre ord bare en del av det totale markedsføringsbildet, men fortsatt helt sentralt for bedrifter som skal ivareta omdømmet sitt.

 

Statistikk gir meget viktig innsikt for markedsføring på nett.

Ulike kommunikasjonsmodeller for PR

Selskaper opererer gjerne med ulike modeller innen PR. Informasjon og samfunnskontakt kan nemlig utføres på forskjellige måter, og forskjellene baserer seg som regel på hvorvidt det er snakk om enveis- eller toveiskommunikasjon. De ulike modellene er som følger:

  • Propagandamodellen
  • Informasjonsmodellen
  • Toveis (symmetrisk)
  • Toveis (asymmetrisk)

Propagandamodellen er et godt eksempel på enveiskommunikasjon innen PR, der graden av sannhet i innholdet gjerne ikke vektlegges. Denne modellen har enkelte likhetstrekk med klassisk reklame.

Informasjonsmodellen er også basert på enveiskommunikasjon. I motsetning til propagandamodellen er imidlertid graden av sannhet i innholdet spesielt vektlagt. Et eksempel på informasjonsmodellen kan være informasjonskampanjer i regi av myndighetene.

Når det gjelder kommunikasjonsmodeller som baseres på toveiskommunikasjon, deles disse modellene inn i en symmetrisk og en asymmetrisk modell.

Asymmetrisk toveiskommunikasjon går ut på at organisasjonen eller selskapet ikke bare snakker «til» mottakerne, men heller «med» dem. Mottakeren har imidlertid begrenset mulighet for å gi tilbakemeldinger.

Når vi snakker om symmetrisk toveiskommunikasjon derimot, er dialogen mellom selskapet og mottakeren mer likeverdig. Her forsøker begge parter i større grad å tilpasse seg hverandre.

Ditt nye PR-byrå?

Trenger du hjelp til PR? Din Tekstforfatter innehar god erfaring med å takle de mange utfordringene som kan dukke opp. Vi har blant annet god erfaring med krisekommunikasjon innen PR.

Vi er et team av profesjonelle tekstforfattere som vet å ta vare på kundene våre. Ønsker du kanskje bare en uforpliktende prat? Vi blir gjerne ditt neste PR-byrå om du blir overbevist!

Hjelp til PR!