Produktbeskrivelse til din nettbutikk

En god produktbeskrivelse øker effektivt salget i nettbutikken din. Ved å benytte deg av en god tekstforfatter sikrer du at kunden virkelig forstår hvilket produkt du selger før det legges inn en ordre. I utgangspunktet er ikke dette en vanskelig tekst å skrive. Du kan derfor fint skrive disse tekstene selv i første omgang.

Gode produktbeskrivelser krever derimot både tid og skriveteknikk for at både markedsføring og rangering på Google skal fungere riktig. Mange innehavere av nettbutikker velger derfor å benytte seg av profesjonelle tekstforfattere for at produktene skal presenteres best mulig.

Du kan også ta kontakt med et tekstbyrå for å be om en korrektur eller språkvask om du er usikker på kvaliteten på dine tekster. Du vil ved bruk av gode tekster oppnå flere besøkende inn i nettbutikken og forhåpentligvis også et godt salg.

Gode og velgjennomtenkte produktbeskrivelser vil derfor være avgjørende for at dine kunder besøker nettbutikken din. Med lettleste og fengende tekster beskriver du enkelt produktkvaliteter som dine kunder garantert vil legge merke til.

En god produktbeskrivelse kan være med på å fremme transaksjoner som vist i bildet.
Shopping på nett fortsetter å vokse med god digital markedsføring i spissen.

Bruk gode produktbeskrivelser

Ved bruk av gjennomtenkte produktbeskrivelser vil du oppnå at kunden føler seg trygg på produktet som du selger. Det er i denne sammenhengen viktig at teksten gjenspeiler fakta og gir den informasjonen som kunden er ute etter. Teksten bør bestå av en oversiktlig overskrift som enkelt gir en kort beskrivelse av produktet.

Deretter bør teksten være inndelt i en eller flere underoverskrifter for at kunden lettere skal finne frem til produktets kvaliteter. Ved bruk av gode og informative tekster vil du presentere dine produkter på lik linje med konkurrerende nettbutikker. For å skille deg fra dine konkurrenter kan du effektivt benytte deg av salgsfremmende virkemidler.

I tillegg til tekst er det også en stor fordel dersom det benyttes gode bilder som viser produktet fra flere vinkler. Tekst og bilde bør henge nøye sammen slik at Google hurtig fanger opp produktets plassering.

En slik rangering oppnås ved at du benytter populære søkeord i både produktbeskrivelse og bildetekst. Gode og fengende tekster er avgjørende når du skal selge nettbutikkens populære produkter.

Et ønske om kjøp kan trigges av en god produktbeskrivelse som bygger tillit.
Forbrukeren er nødt til å fenges av produktbeskrivelse engang i mellom for å kjøpe.

Produktbeskrivelser øker salget

En god produktbeskrivelse øker salget i nettbutikker generelt. Dette da teksten beskriver detaljene om produktet slik at kunden får muligheten til å sammenligne flere tilsvarende produkter med hverandre.

Det er også vanlig at besøkende også sammenligner dine produkter med tilsvarende produkter i andre nettbutikker. En tilfredsstillende produktomtale vil derfor raskt være avgjørende for om du oppnår et salg eller ikke.

Det gjelder å fenge interessen til kunden med en gang slik at besøket i nettbutikken varer lengre enn planlagt. En nettbutikk skal presentere både produkter og tjenester effektivt og oversiktlig slik at besøkende lett finner tilbake. Dette da mange kunder velger å vurdere prisene i forhold til det som tilbys i andre nettbutikker.

En oppfylt kurv betyr at du som driver nettbutikk vil tjene mer penger naturligvis.
Som eier av en nettbutikk er det ingen tvil om at du ønsker at kunden skal fylle opp kurven.

Unngå retur av produkter

Ingenting er mer irriterende enn at et produkt blir returnert tilbake til nettbutikken uten annen grunn enn at produktet ikke tilsvarte kundens forventninger. Derfor er det viktig at teksten som beskriver produktet er ærlig og informativ i forhold til produktets egenskaper og utseende.

Bruk av flotte bilder og tekst gir et bedre helhetsinntrykk for kunder som besøker nettbutikken. Det skal være enkelt å kjøpe og returnere produktene dersom dette er nødvendig.

Det kan være fristende å ikke oppgi nødvendig informasjon som gjerne vil påpeke negative egenskaper til produktet. For å unngå retur av produkter er det derfor viktig å påse at detaljer og egenskaper alltid er godt nok beskrevet.

Din produktbeskrivelse bør informere godt, slik at retur av produkter ikke blir aktuelt.
Resirkulering er flott! Men kanskje ikke så supert når det er produktene som kommer i retur..

Profesjonelle tekstforfattere er å foretrekke

For å oppnå et godt salgsresultat er det mange som tyr til bruk av profesjonelle tekstforfattere når det skal skrives produktbeskrivelser.

Ved å benytte deg av en profesjonell tekstforfatter vil du effektivt oppnå produktbeskrivelser som utfyller hverandre både i form og utforming. Profesjonelle skribenter vil med en gang benytte seg av teknikker som kan bidra til at du får flere besøkende inn i nettbutikken.

For å oppnå et flott og oversiktlig helhetsinntrykk bør samtlige tekster og bilder stå i forhold til nettsidens designutforming. Nettsiden din vil da gi et godt helhetsinntrykk som kan føre til økt salg og flere kunder.

Ved å kontakte et profesjonelt tekstbyrå vil du få gode råd om hvordan du kan utforme teksten i nettbutikken på best mulig måte.

En profesjonell tekstforfatter er å foretrekke for å skrive produktbeskrivelse i nettbutikk.
Overlat det harde arbeid til proffene, slik at du kan fokusere på det du er god på!

Skriv en unik produktbeskrivelse

Hvert produkt krever oppmerksomhet i en nettbutikk og må derfor presenteres godt nok. Produkter som ikke blir beskrevet ved hjelp av tekst vil ikke være like lett tilgjengelig ved søk på nettet.

Før du setter deg ned for å skrive produktbeskrivelser er det derfor viktig at du bruker tid på å utforme en mal som kan passe til samtlige av dine produkter.

Hver og en produktbeskrivelse må tilpasses i forhold til hvordan lignende produkter blir beskrevet hos konkurrenter. Ditt produkt må presenteres med en unik tekst slik at potensielle kunder velger nettopp ditt produkt fremfor andre.

For å oppnå et godt resultat er det derfor viktig med en unik beskrivelse som kan utformes ved hjelp av blant annet populære søkeord i Google.

Din produktbeskrivelse bør skille seg vesentlig fra dine konkurrenter.
Sørg for at ikke bare produktene dine, men også beskrivelsen, skiller seg ut i markedet.

Benytt egen produktbeskrivelse

Ved utforming av produktbeskrivelser kan det være fristende å benytte seg av leverandørens egne tekster. Mange lar seg også påvirke av konkurrenters beskrivelser av produktene som de skal selge.

Det er derimot viktig at du benytter egne produktbeskrivelser, slik at nettbutikken din blir unik i forhold til konkurrerende nettsider.

Dersom du benytter deg av en tekst som finnes andre steder på nett vil ikke Google nødvendigvis prioritere din nettside når potensielle kunder søker etter ønskelige produkter.

Det anbefales derfor at du først og fremst bestemmer deg for hvilken type tekst du ønsker å benytte deg av i nettbutikken din. Deretter kan du enkelt utforme passende produktbeskrivelser som vil presentere nettopp dine produkter på best mulig måte.

En unik produktbeskrivelse er viktig for både SEO og konvertering av kunder.
Ikke la deg lure til å benytte de tekstene andre nettbutikker eller leverandøren har valgt ut!

Hvem er kunden?

Enhver nettbutikk har sin egen målgruppe som produktene må tilrettelegges for. Dersom dette er tilfredsstillende gjennomført vil nettbutikken oppnå mer salg og flere besøk.

Det er derfor viktig at du vet hvilken kundegruppe din nettbutikk appellerer til. Du vil slik raskt kunne opparbeide deg en rekke strategier med utgangspunkt i salg og mersalg av dine produkter.

Dine kunder kan defineres ut fra blant annet alder, kjønn og interesser. Dersom du vet hvilken kundegruppe nettbutikken din tiltrekker seg, vil du kunne tilpasse både innkjøp og salg ut fra målgruppens kjøpevaner. Produktbeskrivelser vil også effektivt tilpasses dine kunder ut fra om de er fengende, selgende eller informative.

En optimalisert produktbeskrivelse retter seg mot en av de mange målgruppene din bedrift kan ha.
Du er nødt til å identifisere din kunde dersom du skal optimalisere tekstene dine.

Produktbeskrivelse om produksjon og historie

Norske forbrukere er i dag meget opptatt av hvordan produktene som de kjøper er produsert og i hvilket land som står for produksjonen. Dette er viktig både ut i fra egenskaper som kvalitet og innhold.

I tillegg ønsker kunder i dag å vite om produksjonen har foregått på en human måte. Dette med utgangspunkt i de krav og forventinger nordmenn har i forhold til det internasjonale samfunnet.

De anbefales derfor at du opplyser om dette når produktbeskrivelser utformes. Dette er informasjon som de aller fleste forbrukere verdsetter høyt i forhold til sine kjøpevaner.

Teksten kan med fordel også opplyse om historien bak produktet. Du kan fint selge produkter med en produktbeskrivelse som opplyser om både ideutforming og produksjon.

En produktbeskrivelse som går inn på historikken til produktet kan være veldig interessant for kunden.
Hvor produktet kommer fra, og hvordan det ble produsert, kan være interessant for kunde!

Fremhev teksten effektivt

Du kan med fordel fremheve ulike deler av teksten med uthevet skrift eller med underoverskrifter som gjør teksten lett å lese. Her kan du benytte deg av både farger og andre effekter som gjør at teksten fremheves effektivt på nettsiden. Det anbefales derimot at du beholder en stilren utforming for at teksten ikke skal fremstå som uryddig.

For å fremheve  produktet kan du effektivt endre plassering og utforming av produktets beskrivelse. På denne måten vil du tydelig vise frem de mest populære produktene i nettbutikken til enhver tid.

Dette er salgsfremmende metoder som utføres for å øke salget. Tekst og design kan også endres i forbindelse med både kampanjer og årstider.

Det er viktig at designet ditt fremhever beskrivelsen på en god og fargerik måte!
Designet du bruker for å fremheve din produktbeskrivelse kan være viktig.

Tydelig og enkelt språk

For å gjøre produktbeskrivelsen lettlest er det greit å benytte et enkelt og tydelig språk. Før teksten utformes kan du finne frem til et produktbeskrivelse eksempel på nett.

Ved å se på andre tekster vil du danne deg et bilde av hvordan en produktbeskrivelse vanligvis ser ut. Det anbefales at du følger den samme stilen som du ser i andre tekster for å ikke skape forvirring om hva som er hensikten med teksten.

Med et tydelig og enkelt språk gjør du beskrivelsen lettlest for potensielle kunder. Ikke alle liker å lese lange og kompliserte tekster før de skal kjøpe et  produkt. Teksten skrives derfor best ved å ta utgangspunkt i enkle og fengende ord som de aller fleste kjenner til.

Er din produktbeskrivelse så komplisert at kunden ikke klarer å lese den skikkelig?
Noen skriver så innvinklet og komplisert at ingen klarer å følge med i svingene engang.

Kort og presis produktbeskrivelse

Du kommer langt med korte og presise produktbeskrivelser som formidler den informasjonen som er nødvendig for at kunden skal forstå teksten. Teksten må tilpasses produktet i forhold til ønsket målgruppe.

En tekst som er utformet for å beskrive jaktutstyr vil ikke nødvendigvis skrives likt som en tekst som skal selge moteklær. I noen tekster er det også nødvendig med informasjon som redegjør for sikkerhet og annen seriøs informasjon.

I slike tekster er det spesielt viktig at du opprettholder et kort og presist språk slik at nødvendig informasjon er lett å finne frem til. Det anbefales derfor at du plasserer salgsteksten over den informative delen av produktbeskrivelsen.

En kort og presis tekst kan fort gjøre at din omsetning øker!
Kort og presist kan vise seg å være nøkkelen til suksess neste gang du skriver!

Benytt SEO i din produktbeskrivelse

For effektivt å rangere dine produkter øverst ved søk på Google anbefales det at du benytter deg av SEO i teksten. Dersom du er usikker på hvordan du skal klare dette kan du kontakte et tekstbyrå.

Profesjonelle tekstforfattere vil raskt kunne bistå deg med relevant tekst som fanges opp av Google. Ved å plassere gode søkeord strategisk i teksten vil du oppnå flere besøk i nettbutikken.

Det finnes mange gode verktøy for å finne frem til de av søkeordene som er oftest brukt ved søk på produkter som er tilsvarende de som selges i din nettbutikk.

Ved en god rangering på Google vil din nettbutikk komme øverst blant søkeresultatene når potensielle kunder søker etter de produktene som du tilbyr.

En produktbeskrivelse må fungere både på mobil og PC den dag i dag!
SEO på mobil og PC sørger for at din nettside skal kunne ranke høyere i Google.

Benytt lenkebygging for organisasjon internt og bedret SEO eksternt

I tillegg til bruk av SEO optimalisert tekst kan du også benytte deg av lenkebygging. Dette er en teknikk som strategisk også fører til økt topprangering i søkemotoren til Google.

Lenkebygging er i utgangspunktet enkelt å flette inn i teksten. Du kan med fordel benytte deg av både intern og ekstern lenkebygging.

Intern lenkebygging tilsier at du legger inn lenker til andre nettsider som presenterer produktene som du selger på en positiv måte. I dette tilfellet kan en link til produktleverandøren plasseres naturlig i teksten.

De fleste kunder er interessert i en ærlig presentasjon av produktet og vil sette pris på å få besøke leverandørens nettside før de kjøper et produkt.

Ekstern lenkebygging kan også bistå deg med å øke trafikk inn til nettbutikken din. Her benytter du eksterne nettsider for å legge inn linker inn til din nettbutikk.

Denne formen for lenkebygging kan gjerne oppnås ved å benytte en butikkblogg som en ekstern side. En blogg i forbindelse med nettbutikken vil gi optimale fordeler i forhold til rangeringen i Google.

Lenker fra din produktbeskrivelse kan gå til både dine egne sider og eksterne sider.
Både for SEO og din egen side er det viktig med lenkebygging.

Selg attraktive produkter

For at du skal selge godt i nettbutikken er det først og fremst viktig at du kan tilby attraktive produkter for folk flest. For å finne frem til de riktige produktene kan du foreta kundeundersøkelser i forkant av innkjøp.

Du kan også tilby dine kunder å legge inn en anmeldelse etter at de har mottatt produktet. Nettbutikkens produkter vil slik bli rangert i forhold til popularitet og kundetilfredshet.

Dette er en effektiv fremgangsmåte som kan benyttes i forbindelse med innkjøp av nye produkter. Noen nettbutikkløsninger gjør det mulig å legge til en slik funksjon under produktbeskrivelsen på nettsiden.

Ved å ta hensyn til tilbakemeldinger fra kunder vil du effektivt tilpasse deg det norske markedet. Du vil da få muligheten til å selge attraktive produkter til norske forbrukere.

Din produktbeskrivelse bør være som en magnet som tiltrekker seg penger.
Gjør om dine produktbeskrivelser til salgsmagneter uten sidestykke!

Redegjør for produktets egenskaper

En produktbeskrivelse skal redegjøre for produktets egenskaper uavhengig av hvilken produktgruppe produktet kan klassifiseres innenfor. Uavhengig av om du selger bildeler eller byggevarer er det viktig at det fremkommer hvilke materialer produktet inneholder. I tillegg er det viktig å opplyse om hvilke mål og farger produktet kan fås i.

Ved å presentere produktet oversiktlig vil dine kunder enkelt finne frem til de produktvariasjoner som er ønskelig i forhold til form og farge. Med en oversiktlig tekst vil du slik opplyse om produktets ulike variasjoner og fordeler. For at kunden skal danne seg et godt overblikk over produktet kan du også informere om levering og returmuligheter.

En god produktbeskrivelse skal gjøre at kunden vet akkurat hva han/hun ser på.
Et produkt kan oppleves som utenomjordisk for kunden. Forklar nøye hva produktet er!

Bruk gode produktbilder

Gode produktbeskrivelser inneholder tilstrekkelig informasjon om produktets kvaliteter ved bruk av både bilder og tekst. I tillegg til en god og informativ tekst bør nettbutikken også presentere produktet i form av kvalitetsrike bilder. Når du driver en nettbutikk er det viktig at du har tilgang til gode produktbilder.

De fleste leverandører opererer med gode bilder for å presentere produktene sine best mulig. Dette er bilder som du kan finne på leverandørens nettside eller i produktkatalogen som tilbys de mange forhandlerne.

Som forhandler kan du be om tilgang til produktkatalogen slik at du kan benytte deg av bilder som du kan presentere i din egen nettbutikk.

Mange fotografer tilbyr også produktfotografering som effektivt kan plasseres ved siden av produktbeskrivelsen. Produktbilder er gjerne tatt med utgangspunkt i hvit bakgrunn som skal fremheve produktets farger og kvaliteter. Dersom du skal selge moteklær kan du be om å benytte deg av en modell som kan avbildes sammen med klærne.

Et godt produktbilde gjør at kunden ønsker å kjøpe bare grunnet bilde alene.
Dersom du solgte bakevarer, så kunne bildet over vært perfekt som produktbilde!

Rett på sak i din produktbeskrivelse

Når du skal utforme produktbeskrivelser til din nettbutikk vil du enkelt finne produktbeskrivelse eksempel på nett. Ved å ta utgangspunkt i klassiske produktbeskrivelser vil du klare å presentere dine produkter i henhold til nettbutikkens varemerkebygging.

Selve teksten kan derimot utformes på en direkte måte. Ved å gå rett på sak vil kunden effektivt oppdateres om produktets kvaliteter.

Ved utforming av teksten kan du med fordel også benytte deg av en personlig vri for å fange dine kunders oppmerksomhet. Du står i utgangspunktet fritt i forhold til hvordan teksten skal utformes.

Det er derimot viktig å ikke overdrive tekstens innhold for å unngå at leseren misforstår teksten.

Din produktbeskrivelse må addressere kundens behov så raskt som overhodet mulig.
Budskapet ditt skal helst treffe midt i blinken, og da gjerne tidlig i beskrivelsen.

Benytt korrektur og språkvask

Selv om produktbeskrivelser ikke er den mest kompliserte formen for tekst er det viktig at tekstens oppbygning og innhold blir utformet seriøst. Mange innehavere av nettbutikker velger derfor å kontakte profesjonelle tekstbyråer for å få hjelp til å skrive funksjonelle produktbeskrivelser.

Etter at tekstens første utkast er ferdig skrevet er det viktig at det utføres en god korrektur av teksten. Dersom du har skrevet dine produktbeskrivelser selv kan du be en annen person om å lese gjennom dem før publisering.

En språkvask vil derimot også bidra å kontrollere at tekstens formål og budskap kommer godt frem. En profesjonell tekstforfatter vil foreta både korrektur og språkvask ved forespørsel.

Enhver tekstforfatter trenger hjelp av korrektur, enten en produktbeskrivelse eller liten blogg skal forfattes.
Alle som skriver trenger hjelp innimellom for å oppdage feil i tekstene.

Velg kreativ tekst

Mange tekstforfattere velger å benytte seg av en kreativ tekst når de skal beskrive produkter. Dette for å fremme ulike variasjoner av produktet på en fengende måte. Dersom du velger å benytte deg av en kreativ fremstilling er det viktig at du sikrer at budskapet  blir formidlet riktig.

En kreativ tekst formuleres med utgangspunkt i både metaforer og beskrivelser. Dette er virkemidler som med en gang gjør at teksten fenger leseren.

Dine kunder får da lyst til å lese videre i teksten og får da med seg alt av relevant innhold. Før du begynner å skrive en kreativ tekst bør du være sikker på at du klarer å skrive slik at du tiltrekker deg riktig målgruppe.

En produktbeskrivelse som spiller på kreativitet vil alltid kunne selge godt.
Skriv med en kreativ tone for å dra dine kunder inn i produktets egenskaper.

Benytt informativ tekst

I utgangspunktet er en produktbeskrivelse skrevet for å informere og beskrive det aktuelle produktet slik at dine kunder ønsker å legge det i handlekurven. Ved å benytte en informativ og saklig tekst vil du garantert sikre deg at leseren oppfatter det viktigste innholdet.

Noen produktkategorier beskriver produkter som skal benyttes til blant annet sikkerhet og husholdning. Ved beskrivelse av denne type produkter er det ofte nødvendig å benytte seg av en informativ tekst.

En informativ tekst kan også inneholde en selgende agenda og baserer seg på å skape en positiv oppmerksomhet om produktet.

Informativ tekst kan sikre deg kunder som er mer opptatt av egenskaper enn følelsen av produktet.
Informasjon må gå over kreativitet, selv om det som nevnt må åpnes opp for sistnevnte.

Lettlest produktbeskrivelse er viktig

En vellykket produktbeskrivelse bør være lettlest og forståelig for folk flest. For å oppnå dette bør du ikke benytte deg av kompliserte ord og uttrykk. Teksten kan fordelaktig være inndelt i små overskrifter.

I fremstillingen kan du også benytte deg av punkter når du skal liste opp kvaliteter og fordeler med produktet. Det beste er om du begynner med det viktigste ettersom ikke alle dine kunder vil lese hele teksten.

Det er også viktig å benytte seg av korte avsnitt for å skille de viktige faktaopplysningene fra hverandre. Ved bruk av lettleste ord vil du sikre deg at produktets kvaliteter ikke kan misforstås.

Sørg for at innholdet er lett å lese, så kunden ikke føler det som om de skal balansere steiner!
Det bør muligens ikke være så utfordrende å bare skulle lese din tekst.

Originalt innhold lar deg differensiere

Ved å benytte deg av forskjellige stilarter vil du alltid kunne tilpasse innholdet til dine kunder. Ettersom de er mange nettbutikker som selger akkurat de samme produktene, er det viktig at du fremhever dine produkter slik at teksten fenger godt nok. Det anbefales at du ikke kopierer teksten til andre forhandlere som selger tilsvarende produkter.

Hovedbudskapet bør videreformidles raskest mulig slik at kunden effektivt kan gå videre til neste produkt for å sammenligne priser og kvaliteter. Produktets kvaliteter og pris bør derfor være lett tilgjengelig på nettsiden. Dersom du ønsker å skape interesse for dine produkter kan du selvsagt også benytte deg av et kreativt språk.

Sørg for at ditt innhold gjør at du skiller deg ut i markedet. Dette gjelder også produktbeskrivelser.
Skiller du deg ut i mengden, så kan det vente større inntekter på deg og din nettbutikk.

Hvor skal en produktbeskrivelse publiseres?

Profesjonelle tekstforfattere skriver dine produktbeskrivelser både effektivt og ryddig i samsvar med nettbutikkens mål og visjon. Samtlige tekster bør stå i relasjon til hverandre, slik at informasjonen om de ulike produktene blir plassert på samme sted i enhver produktbeskrivelse. Teksten bør normalt plasseres til høyre for produktbildene for å oppnå best resultat.

Overskriften bør fenge kundens oppmerksomhet med engang slik at hele teksten leses. Nettsiden bør inneholde SEO optimaliserende søkeord for å oppnå at Google rangerer nettbutikken øverst når det utføres søk. På denne måten vil en produktbeskrivelse bli synlig for potensielle kunder.

De forskjellige produktene bør plasseres inn i riktige kategorier for å oppnå et ryddig resultat. Kategorioversikten bør være synlig på nettbutikkens forside slik at dine kunder effektivt finner frem til aktuelle produkter. I tillegg til produktkategorier kan også produkter kategoriseres i henhold til eksempelvis farger, mål, og prisklasser.