48 38 14 88 post@dingruppen.no
Saktekst

Saktekst

En saktekst er en form for faglitteratur, og gir leseren innblikk i noe fra virkeligheten. Alt fra nyhetsartikler til bruksanvisninger og essay kan være saktekster.  

De fleste av oss omgis med saktekst i hverdagen. Denne formen for tekst inngår i både faglitteratur som lærebøker og i reportasjer du finner i aviser.

Vi skal nå se nærmere på hva en saktekst er, og hvordan du selv kan skrive tekster i denne sjangeren!

Hva er saktekst

Hva er en saktekst?

En saktekst kan betraktes som tekst som forteller noe fra virkeligheten. Dette er altså ikke oppdiktet informasjon, men heller faktabasert litteratur. Saktekster omfatter et bredt spekter av teksttyper og sjangere, som for eksempel:

 • Reportasjer
 • Faktabaserte artikler
 • Faglitteratur og lærebøker
 • Bruksanvisninger
 • Essay
 • Kåseri
 • Brev

Dette er tekster som gir leseren begrenset mulighet for tolkning. Leseren skal forstå at det som står i teksten, er det som gjelder. Husk likevel på at ulike lesere kan tolke tekst ulikt, for eksempel på grunn av alder eller utdanningsnivå.

Hvordan skrive saktekst?

Når du skal skrive en saktekst, er det viktig å ta hensyn til målgruppen din. Hvem skriver du for? Vanskelighetsgrad og valg av formuleringer bør i stor grad avhenge av hvem som leser teksten din. Er det skolebarn vil du for eksempel ikke bruke et like avansert språk som når du skriver for voksne.

Det er uansett lurt å bruke et så enkelt språk som mulig, slik at flest mulig kan få glede av teksten din. Samtidig bør ikke viktig informasjon gå tapt, noe som betyr at du bør finne en balansegang. 

En saktekst vil ofte ha en objektiv vinkling, noe som betyr at teksten bør være upartisk og upersonlig. Dette kan sees i motsetning til subjektive tekster, som gjerne skrives på en personlig måte der forfatterens meninger kommer til syne.

Ellers er det greit å tenke på at teksten bør ha god språklig flyt. Kontroller at teksten din er fri for grammatiske feil eller skrivefeil, noe som kan svekke leserens oppfattelse av tekstens pålitelighet. 

 • Ta målgruppen i betraktning
 • Objektiv
 • Informativ
 • Godt språk
Saktekst

Saktekst eksempel

Er du ute etter et eksempel på en saktekst? Sjekk for eksempel ut et leksikon – her vil du finne mange ulike saktekster. Et konkret eksempel er Store Norske Leksikon sin saktekst om litteratur.

Du vil også finne saktekster i aviser, magasiner, bøker og andre steder. Så lenge teksten er basert på fakta fra virkeligheten, kan verket kalles saktekst eller sakprosa.

Merk deg at begrepet saktekst har en noe mer omfattende betydning enn sakprosa. Saktekster omfatter nemlig både sammensatte, muntlige og skriftlige tekster.

Sakprosa derimot, benyttes først og fremst om det som er skriftlig. Prosa betyr «rett frem tale», altså innhold uten fat rytme eller rim. 

Litterær og funksjonell sakprosa

Det skilles ofte mellom funksjonell og litterær sakprosa. Funksjonell sakprosa kan være brukstekster som branninstrukser, oppskrifter eller bruksanvisninger.

Det er ofte mindre viktig hvem som står bak teksten, og forfatter vil gjerne ikke oppgis. Det viktigste er at teksten informerer leseren.

Litterær sakprosa er tekst med en ofte navngitt forfatter. Vedkommende henvender seg ofte til en større målgruppe. Dette er tekst som typisk finnes i tidsskrifter og bøker.

Noen konkrete eksempler på litterær sakprosa er biografier, essay, reiseskildringer, kåseri eller reportasjer.

Saktekst mal

Det finnes mange ulike typer saktekst, og det kan være utfordrende å vite hvordan du kan sette i gang med teksten din. En saktekst-mal kan i mange tilfeller være et nyttig virkemiddel, men valg av mal er helt avhengig av hva slags tekst du skal skrive.

Enten du skal skrive en artikkel, bruksanvisning, reportasje eller lignende, kan du finne praktiske maler.

En mal for artikkel vil naturligvis se ganske annerledes ut enn en mal for et essay. Kontakt oss gjerne dersom du vil ha tilsendt en egnet mal på e-post!

Virkemidler og analyse

Virkemidler og analyse

Saktekster skal som regel være objektive og saklige, og det er derfor ikke vanlig med enkelte språklige virkemidler som ofte sees i annen litteratur. Eksempler på dette er metaforer, besjeling, rim og rytme.

Det som imidlertid er vanlig, er at forfatteren anvender pluss- og minusord. Nullord er ord som gir teksten et mer nøytralt uttrykk, mens plussord typisk vil gi positive assosiasjoner. Eksempler på plussord kan være «pålitelig», «imponerende» eller «sikker». 

Minusord kan skape et mer negativt inntrykk. Eksempler på slike ord kan være «uansvarlig», «upålitelig» og lignende. Det er viktig å ikke overdrive bruken av pluss- og minusord i en saktekst, da dette ofte kan svekke tekstens pålitelighet. 

Dersom du skal analysere en taktekst, vil du ofte ta stilling til bruk av språklige virkemidler som dette. Du vil som regel også analysere hvem målgruppen for teksten er, hva budskapet er, og annen interessant informasjon.

Slik skriver du avslutning på din saktekst

En god saktekst bør også ha en god avslutning. Nøyaktig hva slags avslutning som er best, kommer naturligvis helt an på hva slags sjanger du skriver sakteksten i.

En artikkel kan gjerne avsluttes med en oppsummerende konklusjon. Avslutt gjerne med en konkluderende setning. I andre saktekster – som for eksempel bruksanvisninger eller leksikontekster – er det ikke vanlig med noen spesielle avslutninger.

Få hjelp til å skrive din saktekst!

En saktekst er en informativ tekst basert på fakta fra virkeligheten, og kan betraktes som den rake motsetningen til tekst basert på fantasi. Det å skrive saktekst kan være utfordrende, da språket skal være både objektivt og tilpasset målgruppen. 

Dersom du er usikker på hvordan du skal skrive en saktekst, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi kan gi teksten din språkvask, eller skrive hele teksten for deg.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!