48 38 14 88 post@dingruppen.no
Tekst på ark

Sammenhengende tekst

Sammenhengende tekst er viktig når du ønsker å skrive en tekst med god flyt og en tydelig rød tråd.

Det er fort gjort å skrive en tekst der ulike avsnitt og setninger ikke har noen tydelig sammenheng, noe som kan gjøre teksten mindre lettlest.

Vi skal her komme med noen gode tips til deg, slik at din neste tekst blir sammenhengende og tematisk!

Motta gratis 500 ord!

Hva er en sammenhengende tekst?

En sammenhengende tekst kan også kalles for en koherent tekst. I mange tilfeller snakker en om to nivåer av koherens – nemlig lokal og global koherens.

Dersom du skriver en tekst med global koherens, betyr dette at teksten i sin helhet er sammenhengende.

Lokal koherens innebærer at du har en tekst der setninger og avsnitt formuleres og struktureres på en logisk måte, noe som skaper sammenheng innad i setningene eller avsnittene.

Global koherens

Ønsker du å skrive en sammenhengende tekst med global koherens, er det viktig å sørge for at alle tekstens avsnitt har relevans med hverandre, og at de blir fremstilt i en logisk og naturlig rekkefølge.

Det skal også være en åpenbar sammenheng mellom konklusjonen, resultatene og eventuell problemstilling. 

Lokal koherens

Når du lager en sammenhengende tekst som skrives med lokal koherens, holder det at hvert av avsnittene dine har et klart og tydelig tema.

Dette kan enkelt struktureres ved å benytte såkalte temasetninger, altså setninger som sier noe om hva resten av avsnittet skal omhandle. Temasetningen skal være avsnittets første setning.

Ved bruk av lokal koherens i en sammenhengende tekst, er det også viktig at avsnittene lokaliseres i en naturlig rekkefølge.

Gjør du ikke dette, kan teksten fremstå som oppstykket og unaturlig. Pass også på at avsnittene og setningene bindes sammen på en god måte, noe som kan gjøres ved å benytte diverse kohesjonsmekanismer.

Tekst

Vær konsekvent

Når du skal skrive en sammenhengende tekst, er det viktig at du skriver på en konsekvent måte. Dette innebærer at du ikke skal veksle mellom ulike stilarter, eller veksle mellom å skrive med en formell og en uformell tone.

Bruk også samme skrifttype gjennom hele teksten, og vær konsekvent og tydelig når du bruker faglige begreper.

Bruk bindeord

Et annet tips når du skal skrive en sammenhengende tekst, er å benytte seg av ord som binder teksten sammen på en naturlig måte. Dette sørger ikke bare for at teksten din får god flyt – den vil også fremstå som mer koherent.

Bindeord er enkelt forklart fraser eller ord som fremhever forholdet mellom leddsetninger eller paragrafer.

Bindeord er nyttige i en sammenhengende tekst, da de fungerer som «broer» som effektivt frakter leseren fra ett avsnitt til et annet. 

Du kan benytte ulike bindeord til ulike formål. Ønsker du for eksempel å oppnå kontrast, kan du bruke bindeord som «til tross for», «men», «likevel», «i motsetning til» eller «i stedet for».

Skal du sammenligne noe, kan bindeord som «sammenlignet med», «og», «på samme måte» eller «i likhet med» fungere bra.

En mann som skriver på datamaskinen om en avslutning

Trenger du skrivehjelp?

Er du usikker på hvordan du skal lage en sammenhengende tekst med global eller lokal koherens?

Din Tekstforfatter har lang erfaring på dette området, og kan effektivt levere koherente tekster tilpasset ditt formål. Kontakt oss i dag for mer informasjon!

Motta gratis 500 ord!