48 38 14 88 post@dingruppen.no
Sammenligne to tekster

Sammenligne to tekster

Når du blir bedt om å sammenligne to tekster, så er det en oppgave som er ganske rett frem. Det å sammenligne to tekster handler om å finne to tekster, for å vurdere dem opp mot hverandre. Det handler om å finne ut hva som er likt og ulikt i de to tekstene.

For å kunne sammenligne to tekster, så må du aller først lese begge tekstene i sin helhet. Det betyr at du må lese de forskjellige tekstene fra begynnelse til slutt.

Når du sammenligner to tekster, så driver du med en form for tekstanalyse. For å kunne gjøre det, er det viktig med tekstforståelse. Du må altså ha nok kunnskap om tematikk og språklige virkemiddel til å kunne peke på det i de forskjellige tekstene.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du foretar en sammenligning, og hva som er fordelen med å gjøre det. I tillegg skal vi se på analyse og tolkning av to tekster.

Sammenligne to tekster

Hvordan sammenligne to tekster?

Når du skal sammenligne to tekster, så må du begynne med å lese begge tekstene. Du må lese dem grundig, kanskje flere ganger. Det kan imidlertid være lurt å fokusere på en tekst om gangen, for da unngår du å blande de forskjellige tekstene.

Når du leser gjennom tekstene, kan det være lurt å ta notater underveis. Denne aktiviteten er ikke noe absolutt alle liker å gjøre, men tro oss når vi sier at det kan gjøre prosessen enklere for deg. Gode notater kan gjøre selve oppgaven enklere å gjennomføre.

Hvis du velger å skrive notater, så bør du skrive ned alt du legger merke til. Notatene bør inkludere detaljer om de to tekstene, deriblant handling, tema og andre språklige virkemidler. Det er denne informasjonen du skal bruke til å finne likheter og ulikheter i tekstene og til å utforme teksten din.

Etter at du har sammenlignet de to tekstene, kan du gjerne avslutte med dine individuelle tanker tekstene. Du kan reflektere rundt hvilken tekst du synes var den beste. I tillegg er det i denne delen av teksten at du skal vise at du har forstått de to tekstene.

Analyse og tolkning

Analyse og tolkning av to tekster

Analyse og tolkning er to andre begreper i samme gate som sammenligning. Det er imidlertid slik at disse begrepene brukes i forskjellige sammenhenger. Som vi allerede vet så dreier en sammenligning seg om to eller flere tekster, mens analyse og tolkning hovedsakelig dreier seg om en tekst.

Du kan bli bedt om å gjøre en analyse eller en tolkning av en eller flere tekster. Begge deler handler om å arbeide med en bestemt tekst, men hvilket begrep som brukes avhenger av hvilken tekst du arbeider med. Du gjør en analyse av en sakprosatekst, men en tolkning av en skjønnlitterær tekst.  

Fordelen med sammenligning

Det å kunne sammenligne tekster, har mange fordeler. Når du blir bedt om å sammenligne tekster, så skal du fordype deg i dem. Du skal finne de aktuelle tekstene sine gode og dårlige sider. Det er et arbeid du kan bruke til å skrive enda bedre tekster selv på et senere tidspunkt.