48 38 14 88 post@dingruppen.no
Bokstavene og tallene våre skal til sammen utgjøre setninger.

Setningsoppbygging

Setningsoppbygging og ordstilling er viktig å ta hensyn til om du ønsker en lettlest og engasjerende tekst.

Har du for eksempel en masteroppgave eller en markedsføringstekst, er det viktig å ha korrekt setningsoppbygging slik at leseren enkelt kan forstå budskapet.

Har du utfordringer med å mestre god setningsoppbygging? Vi skal nå dele noen gode tips!

PS: Fyller du ut skjemaet nedenfor, så kan du motta 500 ord gratis fra oss!

Motta gratis 500 ord!

Hva er setningsoppbygging?

Setningsoppbygging handler om hva slags rekkefølge ord og ledd i en setning skal ha. Dette kalles også for ordstilling, og det er ofte en fast rekkefølge på ord i spesifikke setningstyper.

Dette kan være forskjellig fra språk til språk, noe som betyr at engelsk og norsk har ulike krav til korrekt setningsoppbygging.

 

Norsk setningsoppbygging

Det er visse huskeregler som kan være gode å ha i bakhodet når setninger utformes på norsk.

I en norsk utsagnssetning vil det for eksempel være vanlig å ha en såkalt SVO-oppbygning.

SVO står for subjekt, verb og objekt. Et eksempel på en typisk SVO-setning er som følger:

 

Hunden spiste mat.

 

Her er «hunden» subjektet, «spiste» verbet og «mat» objektet. Hadde du for eksempel formulert dette som «Spiste hunden mat», ville setningen fremstått som et spørsmål.

Dette tar oss til spørresetninger, som vanligvis er bygget opp i følgende rekkefølge; verb, subjekt og objekt:

 

Spiste hunden mat?

 

Setningsoppbygging i andre språk

I enkelte andre språk, som for eksempel tyrkisk eller latinsk, er det en såkalt SOV-oppbygning. Andre språk igjen, som irsk eller arabisk, baseres på VSO-oppbygning.

Hva slags setningsoppbygging som blir korrekt å anvende, kommer derfor helt an på språk og type setning!

Vi er i dag mer internasjonale enn noensinne før.

Setningsledd

En setning vil ofte bestå av flere setningsledd, og hvert av disse leddene har en spesifikk funksjon i den fulle setningen.

Et verbal vil for eksempel skildre setningens handling, mens et subjekt beskriver hva eller hvem som utfører handlingen. Setningens objekt forteller hva eller hvem handlingen rettes mot.

Norsk er som nevnt et SVO-språk, men mange språkforskere mener at betegnelsen «V2-språk» er mer korrekt.

Dette fordi verbalet i alle tilfeller skal være andre ledd i en utsagnssetning. Et eksempel på dette er følgende setning;

 

I dag (A) spiste (V) hunden (S) mat (O).

 

Setningen kan gjerne begynne med andre setningsledd enn et subjekt, men legg merke til at verbalet alltid vil være setningens ledd nummer to.

Dette er likt for de fleste germanske språk, bortsett fra engelsk. De fleste tenker ikke over setningsledd i det daglige, da dette er noe som kommer ganske naturlig om en prater et språk som morsmål.

Uavhengig av språk, er setningsoppbygging viktig å lære seg tidlig.

Kan være utfordrende

I dagens moderne samfunn er det mange som påvirkes av engelsk språk via sosiale medier, serier og lignende.

I tillegg er det ofte slik at setninger kan ha en noe annerledes oppbygning i talespråk enn i skriftspråk.

Dersom du skriver mye meldinger på SMS eller via sosiale medier, er det gjerne vanlig å bruke slang eller interne formuleringsmåter.

I forskjellige medier, kan språket endre seg.

Sørg for korrekt setningsoppbygging!

Din Tekstforfatter skriver tekst for deg – uansett om du er ute etter en bloggpost, markedsføringstekst, GDPR-tekst eller noe annet.

Vi sørger for korrekt setningsoppbygging og et lettlest språk, slik at budskapet ditt effektivt når fram til mottakeren.

Kontakt oss i dag for flere gode tips om setningsoppbygging! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du dessuten de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!