48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språklige virkemidler gjør tekst mer kreativt

Språklige virkemidler

Språklige virkemidler bidrar til å gjøre teksten din mer kreativ og engasjerende. Når du skriver en tekst, må du hele tiden vurdere hvordan du best kan uttrykke budskapet ditt.

Litterære virkemidler benyttes ofte med mål om å gjøre innholdet mer forståelig eller interessant, eller av stilistiske grunner.

Merk at språklige virkemidler bør brukes med omhu, ellers kan de gjøre teksten både tunglest og unaturlig. Bruker du imidlertid virkemidlene riktig, kan de gi teksten din et profesjonelt preg.

Vi skal nå se nærmere på noen av de vanligste virkemidlene som benyttes i tekster.

Allusjon

Å alludere vil si at du åpenbart og bevisst henviser til en kjent sang, karakter, film eller tekst.

Skal du bruke dette som et språklig virkemiddel i teksten din, bør du ha god kjennskap til målgruppen din. Dette fordi allusjon er mest effektivt dersom også leseren forstår referansen.

Allusjon benyttes gjerne for å vekke assosiasjoner hos leseren, noe som kan gi vedkommende en bedre forståelse av innholdet du presenterer i teksten din.

Når du benytter allusjon er lånet så åpenbart at leseren selv skal oppdage referansen. Det er derfor ikke nødvendig å opplyse om kilde.

Rytme og rim

Både innen sang og litteratur benyttes språklige virkemidler som rim og rytme. Spesielt innen dikt- og sakprosasjangeren blir rim hyppig brukt.

Et rim kan defineres som lik språklyd, klang eller lydgruppe i minst to ord. Både rim og rytme er kjent for å gi mennesker glede, og da kanskje spesielt barn.

Dersom ordene som rimer har lik endelse, snakker vi om såkalte stavelsesrim. Helrim kjennetegnes ved at de rimende ordene har lik klang fra siste betonte vokal.

Benytter du deg av enderim, avsluttes linjene i versene likt – noe som for eksempel sees i dikt. Assonans eller halvrim er rim som kun har rimende vokaler eller konsonanter.

Tekst på ark

Besjeling

Av alle språklige virkemidler, er kanskje besjeling blant de mest kjente. Besjeling handler enkelt forklart om å tilføre objekter menneskelige egenskaper.

Dette kan være både planter, bygninger, dyr, gjenstander eller noe annet. Et klassisk eksempel på besjeling er uttrykket «klokken går». Besjeling bidrar til å gjøre teksten mer levende (… her brukte vi besjeling).  

Metaforer, sammenligninger og klisjéer

Av vanlige språklige virkemidler kan også metaforer nevnes. Benytter du deg av metaforer, betyr dette enkelt og greit at du tilføyer noe eller noen egenskaper til andre gjenstander, fenomener eller skapninger.

En metafor er et språklig bilde som bidrar til å tydeliggjøre budskapet ditt. Et eksempel på en metafor er; «Du er en rose». 

Legg merke til at en metafor skiller seg fra vanlig sammenligning ved at den ikke inneholder sammenligningsord som «ligne», «som», «lik» eller «liksom».

Hadde vi sagt «du er som en rose», ville altså dette vært en sammenligning heller enn en metafor. 

Metaforen og sammenligningen eksemplifisert ovenfor («du er (som) en rose») tar oss også videre til et annet språklig bilde – klisjéen.

En klisjé kan beskrives som et språklig bilde som på sett og vis har mistet litt av «piffen», rett og slett fordi det brukes så hyppig.

En klisjé oppfattes gjerne som utslitt og kjedelig, da den ikke har noe overraskelsesmoment.

En mann som skriver på notatblokk

Sarkasme og ironi

Blant våre sterkeste og mest effektive språklige virkemidler finner vi sarkasme og ironi. Sarkasme er en noe nedsettende og småfrekk uttrykksmåte, og benyttes gjerne ved å vektlegge enkelte ord ekstra mye.

For å vektlegge ord skriftlig, kan du benytte deg av kursiv. Ironi handler om å si én ting, men egentlig mene det stikk motsatte.

Som språklige virkemidler er sarkasme og ironi effektive. De understreker at det du formidler gjerne ikke skal tolkes bokstavelig, og har en sosial funksjon.

Disse virkemidlene kan ikke benyttes i en hvilken som helst tekst. I hovedsak benyttes ironi og sarkasme i tekster som har en viss personlig vinkling. 

Disse virkemidlene bør brukes med forsiktighet og til riktig tid for best mulig effekt. Bruker du ironi i teksten din uten å time det godt nok, kan det ende opp med at leseren ikke har mulighet til å forstå at budskapet er ironisk ment.

Ironi og sarkasme er ofte lett å tolke i en muntlig samtale. Dette fordi tonefall og kroppsspråk også er med å understreke at budskapet sies med ironisk eller sarkastisk undertone.

Benytter du deg av ironi eller sarkasme skriftlig, har du ikke mulighet til å understreke bruken av virkemidlene i like stor grad. 

Gjentakelse

Gjentakelse er også blant språklige virkemidler som kan benyttes når du skriver en tekst. Både enkeltord, hele setninger og avsnitt kan gjentas. Også handling i teksten kan gjentas.

Gjentakelser kan være identiske, eller variere – alt ettersom. Å benytte seg av gjentakelser i teksten er et nyttig verktøy dersom du ønsker at leseren skal huske visse ord eller setninger.

Det er for eksempel vanlig å gjenta refrenget i en sangtekst. Dette er nok en av grunnene til at enkelte sanger «setter seg på hjernen». Det er også vanlig å benytte seg av gjentakelser i markedsføringstekster som reklame. 

Gjentakelser er også et nyttig virkemiddel om du vil binde sammen tekst. Strofer i dikt med samme konstruksjon gjør for eksempel at de lettere huskes.

Av alle språklige virkemidler er også gjentakelser blant de mest effektive for å forsterke et poeng.

En mann og en dame som ser på innhold sammen

Kontrast

Kontraster og motsetninger er også blant våre viktigste språklige virkemidler. Ved å benytte deg av kontraster i teksten, kan du på en effektiv måte skape spenning.

Kontraster manifesterer seg ikke bare gjennom farger. I tekst finnes det mange kontrastord, som for eksempel liv og død, lykke og sorg, natt og dag eller ond og god.

Trenger du skrivehjelp?

Ønsker du å anvende språklige virkemidler i teksten din, men er usikker på hvordan dette gjøres på en best mulig måte?

Da trenger du ikke fundere videre, for Din Tekstforfatter tilbyr et variert utvalg av teksttjenester. Vi kan skrive tekster av høy kvalitet, der språklige virkemidler brukes på en effektiv måte.

Motta kreative og engasjerende tekster, enten du trenger en reklametekst, artikler, nyhetsbrev eller andre tekstsjangre.

Du kan dessuten motta 500 ord gratis – noe som gir deg en gyllen mulighet til å teste tjenestene våre kostnadsfritt. Kontakt oss i dag for mer informasjon om språklige virkemidler!

Motta gratis 500 ord!